TOP TECH SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă procedura generală

CUI: 17657812
Data publicării în BPI: 02 decembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 12.12.2014

1.Date privind dosarul: Număr dosar 13728/63/2014, Tribunalul Dolj -Sectia a II –a Civila Judecător sindic Termen 14.01.2015-C9F- orele 13.00

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa Str.Brestei nr.129, Craiova, jud.Dolj Număr de telefon 0251/418.322 interior 16 – programul arhivei/registraturii instanţei luni -vineri 9-13

3.1. Debitor: TOP TECH SRL Cod de identificare fiscală RO17657812 Sediul social Comuna Carcea, Sat Carcea, Str. Plaiului, Nr. 11, jud.Dolj Număr de ordine în registrul comerţului J16/1198/2005

3.2. Administrator special: –

4.Creditor –

5. Administrator judiciar Cabinet Individual De Insolventa Dusa-Gruia Smaranda
Cod de identificare fiscală: 26224230
Sediu social: Str.Aurel Persu Nr.153, Et.2, Aprt.27, Sector 4
Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: 1B2370/24.10.2008
Telefon 0761.753.676
E-mail office@dusagruia.ro; smaranda@dusagruia.ro
Nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Dusa-Gruia Smaranda.

6. Subscrisa CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA DUSA-GRUIA SMARANDA, în calitate de administrator judiciar al debitorului TOP TECH SRL conform Incheiere de sedinta din data de 12.11.2014, pronunţată de Tribunalul Dolj, Secţia a II a Civila, în dosarul 13728/63/2014, în temeiul art. 71, alin. 2 din Legea insolventei nr. 85/2014. notifică

7. Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului TOP TECH SRL conform Incheiere de sedinta din data de 12.11.2014, pronunţată de Tribunalul Dolj, secţia a II a Civila, în dosarul 13728/63/2014.

7.1. Debitorul TOP TECH SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea insolventei nr. 85/2014.

7.2. Creditorii debitorului TOP TECH SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este : 12/12/2014.
În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea insolventei nr. 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea in privinta creantelor respective, din dreptul de a fi inscris in tabelul creditorilor si nu veti dobandi calitatea de creditor indreptatit sa participe la procedura.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea si publicarea in BPI a tabelului preliminar al creanţelor este : 14/01/2015;
Termenul limita pentru depunerea contestatiilor la tabelul preliminar: 7 zile de la publicarea in BPI a tabelului preliminar (conf. art. 111, alin. 2);
Termenul pentru definitivarea tabelului creanţelor este : 28/01/2015.
Termenul limită de depunere a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii prevăzute de Legea insolventei nr. 85/2014 este : 10 zile de la notificare;

8. Adunarea creditorilor se va stabili ulterior intocmirii tabelului preliminar si se convoca de catre administratorul judiciar, avand ca obiect pe ordinea de zi:
ı prezentarea situatiei debitorului;
ı confirmarea lichidatorului judiciar si stabilirea remuneratiei acestuia;
ı desemnarea comitetului creditorilor;

9. Comitetul creditorilor: –

10. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Bucuresti .

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 102, alin. 1 si art. 104 alin(1) din Legea insolventei nr. 85/2014.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de cauze de preferinta, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă. De asemenea, va solicitam sa comunicati lichidatorului judiciar pe mail/fax o copie de pe declaratia de creanta (fara anexe) depusa la dosarul cauzei.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200,00 lei;

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă).

Informatii suplimentare:

Potrivit dispozitilor art. 102 alin (1) din Legea 85/2014 ,, Cu excepţia salariaţilor ale căror creanţe vor fi înregistrate de administratorul judiciar conform evidenţelor contabile, toţi ceilalţi creditori, ale căror creanţe sunt anterioare datei de deschidere a procedurii, vor depune cererea de admitere a creanţelor în termenul fixat în hotărârea de deschidere a procedurii”

Potrivit dispozitiilor art. 42 din Legea nr. 85/2014 „(1) Citarea părţilor, precum si comunicarea oricăror acte de procedură se efectuează prin Buletinul procedurilor de insolvenţă…”. Fata de cele aratate mai sus, va solicitam ca in declaratia de creanta pe care o veti formula in prezenta cauza sa indicati adresa dvs. de e-mail pentru comunicare.

Potrivit dispozitiilor art. 75, alin. 1 din Legea nr. 85/2014 „De la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra debitorului. Valorificarea drepturilor acestora se poate face numai în cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea cererilor de admitere a creanţelor ”.

Potrivit dispozitiilor art. 77, alin. 1 din Legea nr. 85/2014 „Orice furnizor de servicii – electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice sau altele asemenea – nu are dreptul, în perioada de observatie si în perioada de reorganizare, sa schimbe, sa refuze ori sa întrerupa temporar un astfel de serviciu catre debitor sau averea acestuia, în cazul în care acesta are calitatea de consumator captiv, potrivit legii”.

Potrivit dispozitiilor art. 79 din Legea nr. 85/2014 „Deschiderea procedurii suspenda orice termene de prescriptie a actiunilor prevazute la art. 75, alin. 1”.

Potrivit dispozitiilor art. 80, alin. 1 din Legea nr. 85/2014 „(1)Nici o dobânda, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuiala, numita generic accesorii, nu va putea fi adaugata creantelor nascute anterior datei deschiderii procedurii, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 103.

(2)În cazul în care se confirmă un plan de reorganizare, dobânzile, majorările ori penalităţile de orice fel sau cheltuielile accesorii la obligaţiile născute ulterior datei deschiderii procedurii generale se achită în conformitate cu actele din care rezultă si cu prevederile programului de plăţi. În cazul în care planul esuează, acestea se datorează până la data deschiderii procedurii falimentului.”

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata