TRADIŢIONAL BIOLACT SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 25501120
Data publicării în BPI: 13 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală:03.11.2014
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1158/88/2013, Tribunalul Tulcea, Secţia civilă de contencios administrativ şi fiscal, Judecător sindic Valeria Andrecencu.

2.Arhiva instanţei: Tulcea, str. Păcii nr. 83, judeţul Tulcea, cod poştal 820048, telefon 0240 512 359, programul arhivei instanţei: luni – vineri 8.30-12.30.

3.Debitor: SC Traditional Biolact SRL Cod de identificare fiscală 25501120, sediul social în Sat Smârdan, Comuna Smârdan, Judet Tulcea, Număr de ordine în registrul comerţului J36/197/2009.

3.1.Administrator special: Mărculescu Petrana, Mun.Braila,str. Calea Calarasilor nr 51,bl.104,sc.2,et.4,ap.40,jud.Braila.

4. Lichidator judiciar: Continvest Insolvenţă S.P.R.L., Cod de identificare fiscală RO20963919, sediul social Constanţa, str. Maior Şofran nr. 3, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO 0269, Tel 0241 – 542942, Fax 0241 – 542941, E-mail birouconstanta@continvest.ro, Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Potop Angela Elena

5.Subscrisa: Continvest Insolvenţă S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Traditional Biolact SRL, conform SC nr. 1645 din 19.09.2014, pronunţată de Tribunalul Tulcea, secţia a II a civilă, în dosarul 1158/88/2013, în temeiul art. 108 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei notifică:

6. Intrarea debitorului în procedura de faliment având în vedere a fost aprobată cererea administratorului judiciar prin care s-a propus intrarea debitorului în faliment, conform SC nr. 1645 din 19.09.2014 pronunţată în dosarul menţionat mai sus.

6.1. Debitorul SC Traditional Biolact SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

6.2. Creditorii debitorului SC Traditional Biolact SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor este 03/11/2014.

În temeiul art. 76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

6.2.2. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 03/12/2014.

Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este 20/12/2014

Termenul pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 03/01/2015.

7. Deschiderea procedurii de faliment se notifică oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea./ registrului societăţilor agricole / registrului asociaţiilor şi fundaţiilor / alte registre pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal Tulcea Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata