TRANSCOSMAT SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă

CUI: 14576578
Data publicării în BPI: 02 decembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 23.12.2014

1.Date privind dosarul: nr.7025/86/2014, Tribunalul Suceava, Secţia civilă

2.Arhiva/registratura instanţei: loc. Suceava, str. Stefan cel Mare, nr. 62, jud. Suceava.

3.Debitor: S.C. Transcosmat S.R.L., <<În faliment/In banckruptcy/En faillite>>, sediul social: sat Dumbrăveni, comuna Dumbrăveni, nr.2166, jud. Suceava, cod unic de înregistrare 1457657, nr. de ordine în registrul comerţului  J33/205/2002.

4.Lichidator judiciar: Alfa Insolv IPURL, sediul ales: mun. Suceava, str. Ștefan Tomsa, nr.2, ap.6, etaj 1, jud. Suceava, nr.înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale: 0468, tel/fax/e-mail: 0729/021.922, 0330/405.953; [email protected]

5.Subscrisa Alfa Insolv I.P.U.R.L., în calitate de lichidator judiciar al S.C. Transcosmat S.R.L., desemnat prin Încheierea civilă nr.1399/21.11.2014 pronunţată de Tribunalul Suceava în dosarul nr.7025/86/2014, în temeiul art.99 şi art.100 din Legea nr.85/2014 privind procedura de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, notifică

6.Deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă a debitoarei S.C. Transcosmat S.R.L., ridicarea dreptului de administrare, prin Încheierea civilă nr.1399/21.11.2014 pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia civilă în dosarul nr.7025/86/2014, în temeiul art.71 alin.1 din Legea nr.85/2014.

6.1.În temeiul art.74 coroborat cu art.67 alin.(2) din Legea nr.85/2014 privind procedura de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, debitorul SC Transcosmat S.R.L. are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii sa depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.67 alin.(1) din acelaşi act normativ.

6.2. Creditorii debitorului SC Transcosmat S.R.L. trebuire să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei in condiţiile următoare:

6.3. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 23.12.2014.
În temeiul art.114 alin.(1) din Legea privind procedura de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. În temeiul art.80 alin.(1) din Legea privind procedura de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nici o dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art.103.

7.Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 05.01.2015.
Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este 26.01.2015.
Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 30.01.2015.
Termen pentru continuarea procedurii 23.01.2015, ora 09:00.

8.Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar la data de 09.01.2015, ora 10:00, cu următoarea ordine de zi:

1.Confirmarea lichidatorului judiciar si stabilirea onorariului acestuia.
2.Desemnarea Comitetului Creditorilor si a preşedintelui acestuia.

9.Deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava pentru efectuarea menţiunii.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului.(art.75 din Legea nr.85/2014).

10.Menţiuni speciale: Vă solicităm să faceţi menţiunile corespunzătoare în registrele dumneavoastră, astfel încât orice persoană fizică sau juridică să poată lua la cunoştinţă de situaţia juridică a societăţii.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata