TRANSPORT MIGUEL SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment în procedura generală

9

CUI: 21719735
Data emiterii: 09.04.2010
Data publicării în BPI: 12.04.2010

1.Date privind dosarul: nr.6390/110/2008 – Tribunalul Bacău – Secţia Comercială – Judecător sindic: Gabriel Grancea. 2.Arhiva: Adresa mun. Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr.4, jud. Bacău; număr de telefon 0234 – 514419.
3.1.Debitor: SC Transport Miguel SRL; CIF 21719735; sediul social: Oneşti, str. George Bacovia, nr.6, bl.6, sc.A, et.2, ap.11, jud. Bacău; număr de ordine în registrul comerţului J 04/855/2007.
4.Creditori: conform anexă.
5.Lichidator judiciar: Expert BC SPRL; CIF R 6866651; sediul social: mun. Bacău, str. I.S. Sturdza, nr.74, jud. Bacău, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 0097 tel./fax: 0234 – 547646 e¬mail: expertsrlbc@yahoo.com; nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Barbu Toader. 6.Subscrisa: Expert BC SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Transport Miguel SRL, conform Sentintei civile nr.374 din data de 18.03.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău-secţia Comercială, în dosarul 6390/110/2008, în temeiul art.109 alin (1)şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
7.Deschiderea procedurii falimentului în procedura generală împotriva debitorului SC Transport Miguel SRL, prin Sentinţa civilă nr.374 din data de 18.03.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială, în dosarul 6390/110/2008.
7.1.Debitorul SC Transport Miguel SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să predea lichidatorului judiciar toate documentele contabile şi bunurile societăţii, precum şi actele şi informaţiile prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, sub sancţiunea prevăzută de art.44 din Legea nr.85/2006. Refuzul debitorului sau al reprezentantului legal al acestuia de a pune la dispoziţia lichidatorului judiciar documentele şi informaţiile solicitate şi prevăzute de lege se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani sau amendă, conform dispoziţiilor art.147 din Legea nr.85/2006.
7.2.Creditorii debitorului SC Transport Miguel SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţelor născute după data deschiderii procedurii, în condiţiile următoare: 7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor născute după data deschiderii procedurii asupra averii debitorului: 15.04.2010. În temeiul art.76 alin.1 din legea privind procedura insolvenţei nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
7.2.2.Termen limită pentru verificarea creanţelor,întocmire, afişare şi comunicare tabel suplimentar: 06.05.2010. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este 17.05.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 27.05.2010.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Listă anexă:

1.  Administraţia Finanţelor Publice Oneşti 4353153 – Oneşti, str. Poştei, nr.5, jud. Bacău
2.  Primăria Oneşti 4253250 – Oneşti, str. B-dul Oituz, nr.17, jud. Bacău
3.  Walter Trailer Rent GMBH (LKW Walter Austria) 90301X – Bucureşti, Preciziei Business Center, B-dul Preciziei, nr.1, et.4, sector 6
4.  SC ATP Exodus SRL 7366654 J24/427/1995 Com. Recea, Loc. Sasar, str. Sub Dura, nr.4-5, jud. Maramureş
5.  Shell Hungary zrt – – Bucureşti, Preciziei Business Center, B-dul Preciziei, nr.1, et.4, sector 6, la Urban şi Asociaţii
6.  SC Transport Miguel SRL 21719735 J04/855/2007 Oneşti, str. George Bacovia, nr.6, bl.6, sc.A, et.2, ap.11, jud. Bacău
7.  Costea I. Doina – – Oneşti, str. George Bacovia, nr.6, bl.6, sc.A, et.2, ap.11, jud. Bacău
8.  Costea I. Ioan – – 1.Oneşti, str. George Bacovia, nr.6, bl.6, sc.A, et.2, ap.11, jud. Bacău 2. Loc. Caşin, Com. Caşin, jud. Bacău.


Urmăriți FINANCIARUL.RO și pe Google News