TRUE SOLUTIONS SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate de faliment

CUI: 22087734
Data publicării în BPI: 30 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 14.11.2014

1.Date privind dosarul: Dos. nr. 31282/3/2014, Tribunalul Bucureşti, Secţia a-VII-a Civilă, Judecător sindic: Gurau Claudia.

2.Arhiva/registratura instantei: Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 37, sector 3; Tel.: 021-408.36.00, 021-408.37.00; Fax: 021-313.28.02; Program arhiva/registratura: Luni–vineri, orele 09.30 –14.00.

3.1. Debitor: SC TRUE SOLUTIONS SRL – în faliment, în bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Bucureşti, sector 2, str. Opanez, nr. 2, bl. L1, sc. 1, ap. 37, CUI 22087734, cu nr. de inreg. O.R.C. J40/13260/2007.

3.2. Administrator special: nu este cazul.

4.Creditori: Conform listelor prezentate de debitoare.

5.Lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolventa STEFAN NICOLAE, cu sediul profesional în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 7, bloc 1C, scara 1, et. 1, apt. 3, sector 5, CIF 22715278, avand numar de inregistrare în Tabloul practicienilor în insolventa 1B0747; tel./fax 021/310.03.45; 0722.336.225. Nume şi prenume reprezentant: practician în insolventa Stefan Nicolae. sediul ales pentru comunicarea actelor de procedura: Bucureşti, Calea Victoriei nr. 21-23, et. 6, biroul nr. 65, sector 3

6. Subscrisul STEFAN NICOLAE, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC TRUE SOLUTIONS SRL , conform Incheierii de sedinta din data de 01.10.2014, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a-VII-a Civilă, în Dosarul nr. 31282/3/2014,
în temeiul art. 147 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, coroborat cu art. 100 alin. (1) din acelasi act normativ, notifica:

7. Deschiderea procedurii simplificate de faliment împotriva debitoarei SC TRUE SOLUTIONS SRL, dizolvarea societatii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare, dispuse prin Incheierea de sedinta din data de 01.10.2014, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a-VII-a Civilă, în dosarul nr. 31282/3/2014.

7.1 Debitorul are obligaţia ca în termen de 10 zile de la pronuntarea Hotararii de deschidere a procedurii falimentului să depuna la dosarul cauzei actele şi informatiile prevazute la art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, în caz contrar devenind aplicabile dispozitiile art. 82 alin. (2) şi art. 169 alin. (1) lit. d) din acelasi act normative.

7.2. Debitorul are obligatia ca în termen de doua zile de la notificarea deschiderii procedurii falimentului să deschida un cont la o unitate bancara, din care vor fi suportate cheltuielile procedurii.

7.3. Termenul limita pentru depunerea de catre creditori, a opozitiilor la sentinta de deschidere a procedurii este de 15 zile de la notificare. Termenul de solutionare a opozitiilor nu va depasi 10 (zece) zile de la data expirarii termenului de depunere a acestora.

7.4.Creditorii debitoarei SC TRUE SOLUTIONS SRL .- în faliment, în bankruptcy, en faillite, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.4.1 Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 14.11.2014.
În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele detinute împotriva debitorului.

7.4.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 25.11.2014.
Termenul pentru definitivarea tabelului de creanţe este 22.12.2014.

8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: sediul ales al lichidatorului judiciar STEFAN NICOLAE din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 21-23, et. 6, biroul nr. 65, sector 3, la data de 02.12.2014, orele 18.00, având ca ordine de zi: prezentarea situatiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; Confirmarea lichidatorului judiciar şi stabilirea remuneratiei acestuia; alte eventuale mentiuni care vor fi adaugate în Convocarea intocmita în temeiul art. 48 din Legea nr. 85/2014.

9. Comitetul creditorilor: nu este desemnat.

10. Deschiderea procedurii simplificata de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credala este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar la adresa sediului ales şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Bucureşti. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei, conform art. 14 din O.U.G. nr. 80/2013.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata