TUTUIANU SERVICE SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 4042882
Data publicării în BPI: 16 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 10.11.2014
1. Date privind dosarul: dosar nr. 2269/103/2012, Tribunalul Neamţ – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, Judecător sindic: Maria Atudosiei. Termen pentru continuarea procedurii: 21.01.2015

2. Arhiva/registratura instanţei: Piatra Neamţ, B-dul Republicii, nr.16, jud. Neamţ. Număr de telefon: 0233/21.22.94. Programul arhivei/registraturii instanţei: zilnic, între orele 0800 – 1200.

3. Debitor: S.C. Ţuţuianu Service S.R.L., cod de identificare fiscală: RO 4042882, sediul social: Piatra Neamţ, str. Olteniţei, nr. 8A, jud. Neamţ, număr de ordine în registrul comerţului: J27/919/1993.

4. Administrator special: Ţuţuianu Jenica.

5. Lichidator judiciar: Euroinsolv S.P.R.L., cod de identificare fiscală – RO 20718979, sediul social: Piatra Neamţ, str. Durăului, nr. 13, jud. Neamţ, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RFO II 0034/2006, tel./fax: 0233/236535, e-mail: [email protected]. Nume si prenume reprezentant lichidator judiciar, persoană juridică: Liteanu Camelia Monalisa.

6. Subscrisa Euroinsolv S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Ţuţuianu Service S.R.L., conform Sentinţei nr. 449/F din data de 08.10.2014, pronunţată de Tribunalul Neamţ – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul 2269/103/2012, în temeiul art. 107 alin. B teza 2 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică:

7. Deschiderea procedurii falimentului împotriva debitorului S.C. Ţuţuianu Service S.R.L. prin Sentinţa nr. 449/F din data de 08.10.2014 pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, in dosarul 2269/103/2012.

7.1. Debitorul S.C. Ţuţuianu Service S.R.L. are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să predea lichidatorului judiciar gestiunea împreună cu lista actelor si operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii.

7.2 Creditorii debitorului S.C. Ţuţuianu Service S.R.L. inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului in perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare si până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor este 10.11.2014.

În temeiul art. 76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 10.12.2014.

Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii este 18.12.2014.

Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la creanţele născute în timpul procedurii este 14.01.2015.

Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 05.02.2015.

8. Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ.

Informaţii suplimentare:

1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

2. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentare va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

3. Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

4. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata