TUTUN ŞI ZIARE SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 9875301
Data publicării în BPI: 14 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 28.11.2014

1. Date privind dosarul: nr. Dosar nr. 6824/118/2014, Tribunal Constanţa, Secţia a IIa Civilă, Judecător sindic: Cristina Belecciu

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa:str. Traian, nr. 31, Constanţa, Tel.0241/55.13.45, Program:Luni-Vineri-830-1230

3.1. Debitor SC Tutun si Ziare S.R.L Cod de identificare fiscală: 9875301, Număr de ordine în registrul comerţului: J13/2422/1997 Sediul social: Constanţa, str. Ion Roată, nr. 3, et.1, jud. Constanţa

4.Creditor: Listă anexă (lista completă a creditorilor va fi stabilită după înregistrarea declaraţiilor de creanţă)

5.Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Vizitiu Cătălina Cod de înregistrare fiscală: 21095518, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RFO I-1062 Sediul social: str. Mr. Gheorghe Murea, nr.7, Constanţa, Tel/Fax: 0341/43.88.44, E-mail:[email protected] yahoo.com

6.Subscrisa Vizitiu Cătălina CII, în calitate de administrator judiciar al debitorului Tutun si Ziare S.R.L, conform Încheierii nr. 1219 din data de 14/10/2014, pronunţată de Tribunalul Constanţa, Secţia a II a Civilă, în dosarul nr. 6824/118/2014, în temeiul art. 99 alin. (1) si/sau alin. (2) si art. 100, alin.(1) si urm. din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, coroborate cu art. 71 alin. (1) si art. 67, alin. (1) sau, după caz, art. 72 alin. (6), art. 74 si art. 67, alin.(2) din acelasi act normativ notifică

7. Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului Tutun si Ziare S.R.L, prin Încheierea nr. 1219 din data de 14/10/2014, pronunţată de Tribunalul Constanţa, Secţia a II a Civilă, în dosarul nr. 6824/118/2014.7.1. Debitorul Tutun si Ziare S.R.L are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

7.2. Creditorii debitorului Tutun si Ziare S.R.L trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 28/11/2014.
În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii : Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 18/12/2014.

Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar conform art. 111 alin. (2) din Legea nr. 85/2014.
Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 12/01/2015.
Termenul limită de depunere a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii prevăzute de Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă este de 10 zile de la primirea notificării.

8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul ales al administratorului judiciar din din Constanţa, str. Ion Roată, nr. 3, jud. Constanţa, (sediul social al debitorului Tutun si Ziare SRL), în data de 23/12/2014, ora 12, având ca ordine de zi: 1. Prezentarea situaţiei debitorului, 2. Desemnarea Comitetului creditorilor, 3. Confirmarea administratorului judiciar numit provizoriu de judecătorul sindic si stabilirea onorariului acestuia.

Informare: Referitor punctul 1 al ordinii de zi a Adunării creditorilor: Administratorul judiciar va prezenta creditorilor stadiul procedurii de insolvenţă a SC Tutun si Ziare SRL în rapoartele lunare de activitate pe care le va depune la dosarul de fond si le va publica în BPI.

Referitor la punctul 2 al al ordinii de zi a Adunării creditorilor: Administratorul judiciar propune, în cadrul primei sedinţe a Adunării creditorilor, alegerea unui comitet de creditori format din 3 creditori, dintre primii 20 de creditori cu drept de vot, dintre cei deţinând creanţe ce beneficiază de cauze de preferinţă, creanţe bugetare si creanţe chirografare, cele mai mari în ordinea valorii si care se oferă voluntar, selecţia fiind efectuată prin întrunirea acestor criterii cumulative pe baza celui mai mare procentaj de vot din valoarea creanţelor prezente.

Referitor la punctul 3 al ordinii de zi a Adunării creditorilor: Administratorul judiciar provizoriu CII Vizitiu Cătălina propune creditorilor confirmarea sa cu un onorariu pentru perioada cuprinsă de la deschiderea procedurii si până la întocmirea planului de reorganizare de 1.500 lei/lună fără TVA (neplătitor de TVA). După depunerea tabelului definitiv administratorul judiciar va propune si negocia cu creditorii onorariul pentru perioada planului de reorganizare.

În cazul în care nu se va confirma administratorul judiciar provizoriu CII Vizitiu Cătălina solicit creditorilor confirmarea unui onorariu în cuantum de 1.500 lei/lună fără TVA pentru perioada cuprinsă între data deschiderii procedurii si data încetării mandatului prin hotărârea judecătorului sindic. Onorariul administratorului judiciar provizoriu este justificat de volumul mare al creditorilor aproximativ 100, care va genera o muncă suplimentară de analizare a creanţelor de verificare, întocmire tabel preliminar, notificare eventuale creanţe înregistrate parţial sau înlăturate integral din tabelul preliminar, litigiile de pe rolul instanţelor de judecată în care se formulează puncte de vedere, etc.

Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor bugetari si a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.

Creditorii pot vota si prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a încorporat, atasat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace, până în ziua si la ora fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar.

10. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa, pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin (1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă peadresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciarepentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata