UNIMAX SRL – notificare privind deschiderea procedurii insolvenţei în formă generală

CUI: 16258538
Data publicării în BPI: 17 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 24.10.2014
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 353/1285/2013, Tribunalul Specializat Cluj;
2.Arhiva/registratura instanţei: Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 2-4, telefon: 0264-596110, luni-vineri 8:30-12:30.

3.1. Debitor: UNIMAX SRL cu sediul în sat Floresti, com. Floresti, str. Salcâmului, nr. 13, ap. 5, jud. Cluj, înregistratăm la ORC de pe lângă Tribunalul cluj sub nr. J12/1027/2004, având CIF 16258538 si cont bancar R014BTRL01301202968631XX, deschis la Banca Transilvania.

4. Lichidator judiciar: PHOENIX OMEGA IPURL cu sediul în Cluj-Napoca, str. Emil Racoviță nr. 38, ap. 1,jud. Cluj, CIF 26619141, nr. Matricol: 2A0444, tel. 0264.432.603, E-mail: [email protected], reprezentată prin EFREM OANA DIANA..

5. Subscrisa PHOENIX OMEGA IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei UNIMAX SRL, conform Sentinţei Civile nr. 2376/2014 pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj la data de 23.09.2014, în dosarul cu nr. 353/1285/2013, în temeiul art. 61 (1) si art. 62 (1) din Legea privind procedura insolvenţei: notifică

Deschiderea procedurii insolvenţei în formă generală împotriva debitoarei SC UNIMAX SRL prin Sentinţa civilă nr. 201/2014 pronunţată la data de 21.01.2014 de către Tribunalul Specializat Cluj, în dosarul cu nr. 353/1285/2013. PREAMBUL

În fapt, prin Sentinţa Civilă nr. 201/2014, din data de 28.01.2014 pronunţată de către Tribunalul Specializat Cluj in dosarul nr. 353/1285/2013, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoarea Unimax SRL, ca urma a infirmării planului de reorganizare propus de către administratorul special.

Prin aceeasi hotărâre s-au stability următoarele termene: terrmenul limită pentru depunerea declaraţiilor de creanţă suplimentare pentru data de 21.02.2014, termenul limită pentru verificarea creanţelor suplimentare, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar pentru data de 07.03.2014, iar termenul pentru depunerea contestaţiilor la tabelul suplimentar pentru data de 18.03.2014. Stabileste termen în vederea examinării stadiului procedurii pentru data de 18.03.2014.

La termenul din data de 25.06.2014 judecătorul sindic a considerat că se impune prorogarea termenul stabilite prin Sentinţa Civilă nr. 201/2014 stabilind noi termene în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu, respectiv în sarcina CII Săvus Cristian. Astfel, prin Hotărârea nr. 1930/2014 s-au stabilit următoarele termene limită:
-depunere declaratii de creanta suplimentare: 31.07.2014
-verificarea creantelor suplimentare, intocmirea si afisarea/ comunicarea tabelului suplimentar de creante: 18.08.2014
-formularea contestatiilor la tabelul suplimentar de creante :25.09.2014
-incuviintarea tabelului suplimentar de creante: 28.10.2014

La data de 23.09.2014, prin Sentinţa Civilă nr. 2376/2014 subscrisa a fost confirmată în calitate de lichidator judiciar al Unimax SRL. Prin sentinţa anterior menţiontă, instanţa de judecată a prorogat din nou termenle stabilite o dată cu deschiderea procedurii falimentului, dispunând în sarcina Phoenix Omega IPURL îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de art. 25 din Legea 85/2006.

Prin urmare:

7.1. În condiţiile în care socieatea dumneavoastră înregistrează un drept de creanţă faţă de UNIMAX SRL, născut între data de 26.03.2013 (data deschiderii procedurii de insolvenţă în formă generală) si data de 28.01.2014 (data deschiderii procedurii de faliment în formă generală) vă solicităm să întocmiţti o declaraţie de creanţă care să respecte condiţiile art.n 65, alin. 1, din Legea 85/2006.

7.1.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei este 24.10.2014.

În temeiul art. 76 alin. (1) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva ebitorului.

7.1.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
Termenul limită pentru verificarea creantelor suplimentare, întocmirea, afisarea si omunicarea tabelului suplimentar de reante este 31.10.2014.
Termenul pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul suplimentar de creanţe este 21.11.2014
Termenul pentru încuviinţarea tabelului suplimentar de creanţe, pentru data de 09.12.2014.

Informaţii suplimentare:

1. În vederea înscrierii la masa credală, este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal “cererea de înscriere  creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei .

2. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele are atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

3. Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe dresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la osar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă,
la domiciliul procesual ales.

4. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Specializat Cluj. ererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor supra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata