UZINGRUP VEST SRL – notificarea deschiderii procedurii generale de insolvenţă

CUI: 14357152
Data publicării în BPI: 24 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 03.11.2014
1. Date privind dosarul: 4205/97/2014, Tribunalul Hunedoara, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal, Judecător sindic: Duca Corina.

2. Arhiva/registratura instanţei: str. 1 Decembrie, nr. 35, loc. Deva, jud. Hunedoara, telefon 0254/211574, programul arhivei/registraturii instanţei luni-vineri: 800 – 1000 , 1200 – 1400 .

3.1.Debitor: SC UZINGRUP VEST SRL, cod de identificare fiscală 14357152, cu sediul social în Municipiul Hunedoara, str. Victoriei – Hala Obor, nr. 5, jud. Hunedoara, număr de ordine în registrul comerţului J20/895/2001.

3.2. Administrator special: nu a fost desemnat.

4. Creditor: SC Monory LTD Dublin – prin Urban & Asociaţii, cu sediul procesual ales în Bucuresti, B-dul Preciziei, Preciziei Business Center, nr. 1, et. 4, sector 6.

5. Administrator judiciar: Insolvent Consult SPRL , cod de identificare fiscală 20822650, cu sediul social în Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, jud. Hunedoara, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II 0086, tel/fax: 0785.285456 / 0254.226006, e-mail: office@insolventconsult.ro, nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Oprean Petru Cosmin.

6. Subscrisa: Insolvent Consult SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Uzingrup Vest SRL, conform Sentinţei nr. 785/F/2014, pronunţată în sedinţa publică din data de 17.09.2014, de Tribunalul Hunedoara Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr. 4205/97/2014, în temeiul art. 32 alin (1), art. 34, art. 61 alin (1) si art. 62 alin (1) si urm. din Legea privind procedura insolvenţei nr. 85/2006, coroborate cu art. 35 si 28, alin.(2) din acelasi act normativ: notifică:

7. Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC Uzingrup Vest SRL, prin Sentinţa nr. 785/F/2014, pronunţată în sedinţa publică din data de 17.09.2014, de Tribunalul Hunedoara Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr. 4205/97/2014.

7.1. Debitorul SC Uzingrup Vest SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului SC Uzingrup Vest SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 03.11.2014. In temeiul art. 76 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 24.11.2014. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar al creanţelor este de 5 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar. Termenul pentru afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 09.12.2014.

8. Se notifică că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul Tribunalului Hunedoara la data de 28.11.2014, ora 1300 având următoarea ordine de zi:
– prezentarea situaţiei debitorului;
– desemnarea comitetului creditorilor;
– confirmarea administratorului/lichidatorului judiciar si stabilirea onorariului acestuia;

9. Deschiderea procedurii generale de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepţia căilor de atac declansate de debitor (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata