V H DISTRIBUTION SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 17887722
Data publicării în BPI: 02 decembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 16.01.2015

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1202/1285/2013/a1*; Tribunal Specializat Cluj, Judecător sindic: Claudiu Gligan

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Cluj Napoca, Calea Dorobantilor nr. 2-4, jud. Cluj, număr de telefon 0264- 596110, programul arhivei/registraturii instanţei luni – vineri, orele 9-12.30

3.Debitor: SC V H Distribution SRL, cu sediul social în loc. Cluj-Napoca, str. Observatorului, nr. 17, bl. T1, ap. 18, jud. Cluj, număr de ordine în Registrul comerţului J12/3061/2005, având CIF 17887722

4. Administrator judiciar H&B Insolv SPRL, Cod de identificare fiscală 21169046, nr. de ordine în RSP 0210/2006, cu sediul social în Cluj Napoca, str. Aurel Suciu, nr. 25, jud. Cluj, Tel 0264403737,8 fax 0264450665 E-mail [email protected], Nume si prenume reprezentant administrator judiciar Bica Rosana

5. Subscrisa H&B Insolv SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC V H Distribution SRL conform sentinţei civile nr. 3140/26.11.2014 pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj în dosar nr. 1202/1285/2013/a1*, în temeiul art. 61 alin. (1) si art. 62, alin.(1) si urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art. 28 alin.(2), art. 33 alin. (4), art. 35, art. 36 si art. 52 din acelasi act normativ, notifică

6. Deschiderea procedurii insolvenţei în formă generală împotriva debitorului SC V H Distribution SRL prin sentinţa civilă nr. 3140/26.11.2014 pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj în dosar nr. 1202/1285/2013/a1*.

6.1. Debitorul SC V H Distribution SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei toate documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

6.2. Creditorii debitorului SC V H Distribution SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 16.01.2015.
În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea, comunicarea si publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar al creanţelor este 30.01.2015.
Termenul pentru înregistrarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este de 5 zile de la publicarea în Buletinul
Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar.
Termenul pentru soluţionarea contestatiilor si afisarea tabelului definitiv de creanţe este 11.02.2015.

Informaţii suplimentare:

1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

2. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

3. Creditorii care deţin o creanţă împotriva SC V H Distribution SRL vor avea în vedere la momentul redactării cererii de înscriere a creanţei, dispoziţiile art. 52 din legea nr. 85/2006 care prevăd că “deschiderea procedurii insolvenţei nu afectează dreptul unui creditor de a invoca compensarea creanţei sale cu cea a debitorului asupra sa, atunci când condiţiile prevăzute de lege în materie de compensare legală sunt îndeplinite la data deschiderii procedurii”.

4. În ceea ce priveste creanţele rezultate din împrumuturi, vă solicităm să menţionaţi în declaraţia de creanţă, dacă creditul a ajuns la scadenţă, a fost declarat scadent anticipat sau contractul se află în derulare la data deschiderii procedurii insolvenţei.

5.Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

6. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Specializat Cluj. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

7.Taxa de timbru se achita, conform art. 40 al. 1) din OUG nr. 80/2013, de către debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru”, al unităţii administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau resedinţa ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social. Conform art. 40 al. 2) din OUG nr. 80/2013: dacă persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici resedinţa ori, după caz, sediul în România, taxa judiciară de timbru se plăteste în contul bugetului local al unităţii administrativ teritoriale în care se află sediul instanţei la care se introduce acţiunea sau cererea.

În cazul în care beneficiarul taxei de timbru este, în condiţiile legii mai sus menţionate, unitatea administrativ teritorială Municipiul Cluj – Napoca, taxa de timbru se achită în contul RO79 TREZ 2162 1070 203X XXXX, beneficiar Municipiul Cluj-Napoca, banca – Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca, CUI 4305857.

8.Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata