VALY GASTESTI – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 13499183
Data emiterii: 12.05.2010
Data publicării în BPI: 28.05.2010

1.Date privind dosarul: Număr dosar: 6022/99/2010 (nr. format vechi 436/2010), Tribunal Iaşi, Secţia Comercial Faliment, Judecător-sindic Alexandu Miţică.
2.Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, Str. N. Gane, nr.20A, Jud. Iaşi, număr de telefon 0232.248000.
3.Debitor: Societatea Agricolă Valy Gîşteşti, cu sediul social în mun. Paşcani, str. Gâşteşti, nr.31, jud. Iaşi; număr de ordine în Registrul Societăţilor Agricole de pe lângă Judecătoria Paşcani 1/SA/2000, CUI: 13499183. 4.Creditor: D.G.F.P. a jud. Iaşi.
5.Administrator judiciar: Solvens S.P.R.L. Iaşi, nr.de înregistrare RSP 0149, nr. matricol 2A0274, b-dul Tudor Vladimirescu nr.87, sc.B, ap.1, parter, jud. Iaşi, cod poştal 700401, tel 0232/433533, fax 0327/874632, mobile 0731/337747, 0744/609.310, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Apostul Dumitru. 6.Subscrisa: Solvens S.P.R.L. Iaşi în calitate de administrator judiciar al debitorului Societatea Agricolă Valy Gîşteşti, conform Sentinţei Comerciale nr.440/S din data de 28 aprilie 2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercial Faliment, în dosarul nr.6/99/2010 (nr.format vechi 2/2010), în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(l) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28, alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
7.Intrarea debitoarei în procedura generală a insolvenţei având în vedere că: Prin Sentinţa comercială nr.440/S din data de 28 aprilie 2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercial Faliment în dosarul nr.dosar: 6022/99/2009 nr. format vechi 436/2009, s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei Societatea Agricolă Valy Gîşteşti.
7.1.Debitoarea Societatea Agricolă Valy Gîşteşti, are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului Societatea Agricolă Valy Gîşteşti, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este de 28.06.2010. În temeiul art.76 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţelor deţinute împotriva debitorul. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este de 28.07.2010. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar este 20.08.2010. Termenul pentru soluţioarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 01.09.2010, ora 1100. Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este de 01.09.2010. Se convoacă Şedinţa Adunării Creditorilor la data de 10.09.2010 ora 1100 la sediul Tribunalului Iaşi- judecător-sindic, Str. N. Gane nr.20A, Jud. Iaşi.
8.Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei; Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate; Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă; „ Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120,00 lei şi de un timbru judiciar de 1,5; 3,00 sau 5,00 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata