VELFINA CONSUMER SA – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 17814909
Data emiterii: 29.03.2010
Data publicării în BPI: 06.05.2010

SC Velfina Consumer SA Bucecea „în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective”
Dosar insolvenţă nr.3495/40/2009, Adresa de corespondenţă: loc. Dorohoi, str. Aleea Victoriei, nr.5, bl. D17, ap.11, cod poştal 715200, jud. Botoşani, CUI 17814909, Nr. Reg. Comerţului J07/494/2005

Date privind dosarul: număr 3495/40/2009; Tribunal Botoşani, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal; Judecător-sindic Axinte Lăcrămiora.
Arhiva instanţei: str. Maxim Gorki, nr.8, jud. Botoşani, număr de telefon 0231 511 739, programul arhivei instanţei de luni până vineri între orele 900 – 1300.
Debitor: SC Velfina Consumer SA, CIF nr.17814909, sediul social: loc. Bucecea jud. Botoşani, cod poştal 717045, număr de ordine în registrul comerţului J07/494/2005.
Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă – Liahu Doru, CIF 24093171, sediul social strada Aleea Victoria, nr.5, bloc D17, ap. 11, localitatea Dorohoi, jud. Botoşani, cod poştal 715200, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B 0230, tel. 0743 129 943, fax 0231 610250, e-mail d_liahu@yahoo.com, nume şi prenume reprezentant legal al administratorului judiciar Liahu Doru.
Subscrisa Cabinet Individual de Insolvenţă – Liahu Doru, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Velfina Consumer SA – Bucecea conform sentinţei comerciale nr.116 din data de 11/ 02 / 2010, pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 3495/40/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Velfina Consumer SA Bucecea prin sentinţa comercială nr.116 din 11.02.2010 pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 3495/40/2009.
Debitorul SC Velfina Consumer SA Bucecea are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
Creditorii debitorului SC Velfina Consumer SA Bucecea trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 08.04.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 06.05.2010.
3.Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 27.05.2010.
4.Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 03.06.2010.
Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar situat în Dorohoi, Aleea Victoria, nr.5, bl. D17, ap. 11, la data 11.05.2010. ora 1000, având ca ordine de zi: 1.Desemnarea Comitetului creditorilor;
2.Confirmarea / înlocuirea administratorului judiciar şi aprobarea onorariului negociat cu comitetul creditorilor; 3.Prezentarea situaţiei debitoarei;
4.Aprobarea continuării perioadei de observaţie sau aprobarea intrării în faliment în procedură generală / simplificată; Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar ce diferă ca valoare funcţie de cuantumul creanţei astfel:
Pentru creanţe de până la 100 lei inclusiv se aplică timbre judiciare de 0,30 lei, pentru creanţe ce au ca obiect o valoare mai mare de 100 lei, se aplică timbre judiciare de 1,50 lei, dacă valoarea este de peste 1.000 lei, se aplică timbre judiciare de 3,00 lei, iar dacă valoarea este de peste 10.000 lei, se aplică timbre judiciare de 5,00 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepţia căilor de atac declanşate de debitor în conformitate cu prevederile (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei). Orice acţiune contrară reglementărilor în vigoare va fi sancţionată conform legii. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0743 129 943.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata