VERAS SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 16881373
Data publicării în BPI: 22 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 21.11.2014
1. Date privind dosarul: număr dosar 1159/87/2014, Tribunal Teleorman, Secţia Sindic, Judecător sindic Dobrin Mariana Nuţi.

2.Arhiva instanţei: adresa: str. Independenţei, nr. 22, Alexandria, judeţul Teleorman, număr de telefon 0247/311323 programul arhivei instanţei 9,00-13,00.

3.1. Debitor: SC Veras SRL, cod de identificare fiscală: 16881373, sediul social în Turnu Măgurele, str. Republicii, bl. C1, sc. C, et. 3, ap. 17, judeţ Teleorman, număr de ordine în registrul comerţului J34/527/2004.

4.Creditor: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Teleorman cod de identificare fiscală 4469035, sediul social: Alexandria, str. Dunarii, nr. 188, jud. Teleorman.

5.Administrator judiciar: Management Consult I.P.U.R.L., cod de identificare fiscală 20525870, sediul social: str. General Berthelot, bl. 79, sc. A, ap. 2, Giurgiu, jud.Giurgiu, număr de înscriere în RFO de la UNPIR 0080, tel./fax 0246.217042, e-mail [email protected], nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Preotu George

6.Subscrisa Management Consult I.P.U.R.L,. în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Veras SRL, conform sentinţei civile nr. 618/15.10.2014 pronunţată de Tribunalul Teleorman Secţia Sindic, în dosarul 1159/87/2014, in temeiul art. 61 alin. (1) si/sau alin. (2) si art. 62, alin. (1) si urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art. 33 alin. (6), art. 35 si art. 28, alin.(2) din acelasi act normativ notifică:

7. Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Veras SRL prin sentinţa civilă nr. 618 din data de 15/10/2014 pronunţată de Tribunalul Teleorman – Sindic, în dosarul 1159/87/2014.

7.1. Debitorul SC Veras SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului SC Veras SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 21/11/2014. În temeiul art. 76 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 05/12/2014.

Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar este de 5 zile de la publicarea tabelului preliminar în Buletinului Procedurilor de insolvenţă.Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar, întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 19/12/2014. Data sedinţei creditorilor este 09.12.2014, ora 10,00.Termenul fixat în sedinţă publică este 10.12.2014.

9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Teleorman pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, in dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei în condiţiile OUG 80/2013, cu modificările si completările ulterioare, privind timbrul judiciar.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata