VYLY CENTER SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei

CUI: 8621860
Data publicării în BPI: 02 decembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 15.12.2014

1. Date privind dosarul: Numărul dosar 2240/96/2014, Tribunalul Harghita, Secţia Civilă, Judecător-sindic: Ioana Airinei;

2.Arhiva/Registratura instanţei: strada Szasz Endre, numărul 6, localitatea Miercurea-Ciuc, Judeţul Harghita, număr de telefon 0266-317616, programul arhivei/registraturii instanţei luni-joi: 8-12; vineri: 8-10;

3.Debitor: SC Vyly Center SRL, cu sediul social în Mun. Odorheiu Secuiesc, str. Recoltei, nr. 20, jud. Harghita, Cod unic de înregistrare RO 8621860, numărul de ordine în registrul comerţului J19/382/1996.

4. Administrator judiciar: ECG Tamas Laszlo IPURL, Cod de identificare fiscală RO21136987, sediul social: Odorheiu Secuiesc, str. Constructorilor nr. 15/10, jud. Harghita; Număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RFO II-0166/31.12.2006, Tel 0371-375.222, 0723-533.920, Fax 0372-877.023, E-mail office@liquidate.ro, Nume si prenume reprezentant Tamás László.

5.Subscrisa: ECG Tamas Laszlo IPURL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Vyly Center SRL conform Încheierii civile numărul 2839 din 28 octombrie 2014 pronunţată de Tribunalul Harghita, Secţia civilă, în Dosarul numărul 2240/96/2014, în temeiul art. 99, art. 100 si urm. din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei, coroborate cu art. 67, art. 71 din acelasi act normativ, notifică

6. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Vyly Center SRL, prin Încheierea civilă nr. 2839 din 28 octombrie 2014, pronunţată de Tribunalul Harghita, în dosarul numărul 2240/96/2014.

6.1. Debitorul SC Vyly Center SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

6.2. Creditorii debitorului SC Vyly Center SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a creanţelor lor, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 15 decembrie 2014.
În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

6.2.2. Alte termene stabilite prin încheierea de deschidere a procedurii:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar de creanţe este 5 ianuarie 2015.
Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 2 februarie 2015.

7. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la data de 7 ianuarie 2015, ora 12,00, la sediul administratorului judiciar str. Constructorilor, nr. 15/10, Odorheiu-Secuiesc, jud.Harghita, având ca ordine de zi:

– Punerea în discuţie a confirmării administratorului judiciar provizoriu, desemnat de către judecătorul sindic si negocierea onorariului, în funcţie de criteriile obligatorii prevăzute în art. 38 alin. 2 din OUG nr. 86/2006; în acest scop, administratorul judiciar va prezenta din timp creditorilor situaţia elementelor impuse de lege pentru negocierea onorariului în cunostinţă de cauză; – Desemnarea comitetului creditorilor, dacă este cazul;

– Punerea îndiscuţie a raportului întocmit în temeiul art. 97 alin.(1) din Legea nr. 85/2014;
Confirmarea administratorului judiciar provizoriu se va face, fără citarea părţilor, în camera de consiliu al Tribunalului Harghita, după depunerea procesului verbal întocmit de către administratorul judiciar.

8.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare

1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere  a creanţei în tabelul preliminar”, cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

2. Cererea de admitere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

3. Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

4. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

5.Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

6.Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 alin.1 din Legea nr. 85/2014).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata