WAZO STAFF SRL (FOSTA BEL PROFILE SRL) – notificare privind deschiderea procedurii de faliment prin procedura simplificată

CUI: 15774700
Data publicării în BPI: 29 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 26.11.2014

Catre: SC Wazo Staff SRL
Adresa: Fundulea, oras Fundulea, str. Muncii, nr. 55, Judet Calarasi

1.Date privind dosarul: Număr dosar 1547/116/2014(Numar in format vechi 120/F/2014) Tribunalul Calarasi, Secţia Civila, judecător sindic Sevastita Stoian.

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Tribunalul Calarasi, Secţia Civila, str. Bucuresti, nr. 106, jud. Calarasi. Programul arhivei/registraturii instanţei: 09.00-13.00

3.Debitor: S.C. WAZO STAFF S.R.L.
Sediul social: localitatea Fundulea, oras Fundulea, str. Muncii, nr. 55, Judet Calarasi, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Calarasi sub nr. J51/345/2010; CUI 15774700

4.Lichidator judiciar: PRIME INSOLV PRACTICE SPRL,Cod de identificare fiscală RO 27362568, sediul social in Bucuresti, sector2, str. C.A.Rosetti nr.40,parter, apt.2, număr de înregistrare în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II 0488, Tel/Fax +40 213 400 422 / +40 213 400 452, e-mail office@primeinsolv.ro, Nume si prenume practician coordonator av. Tatiana Manolache-Onofrei.

5.Subscrisa: PRIME INSOLV PRACTICE SPRL, lichidator judiciar al debitorului SC WAZO STAFF S.R.L.,desemnat prin încheierea de sedinţă pronunţată la data de 14.10.2014 de Tribunalul Calarasi, Secţia Civilă, în dosarul 1547/116/2014(Numar in format vechi 120/F/2014), în temeiul art. 3, alin (1), art 99, alin (1) din Legea privind procedura insolventei nr. 85/2014, notifică:Intrarea în procedura simplificată de faliment a debitoarei S.C. WAZO STAFF S.R.L. având număr de ordine in registrul comerţului J51/345/2010, cod de identificare fiscală 15774700, cu sediul social in localitatea Fundulea, oras Fundulea, str. Muncii, nr. 55, Judet Calarasi. Tribunalul Calarasi, Secţia Civilă, prin încheierea de sedinţă pronunţată la data de 14.10.2014, a dispus intrarea in faliment prin procedura simplificata, a societatii debitoare in temeiul dispozitiilor art. 71 alin(1), din Legea 85/2014.

Debitoarea SC WAZO STAFF SRL are obligatia ca in termen de 10 zile de la deschiderea procedurii sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prevazute de art. 67, alin (1) in conditiile stabilite de art. 74 din Legea 85/2014 privind procedura insolventei.

6. Creditorii S.C. WAZO STAFF S.R.L., care au înregistrat creanţe împotriva debitorului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a debitoarei prin depunerea ”Cererii de admitere a creanţei”, in conditiile urmatoare:

6.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la 26.11.2014

În temeiul art. 114 din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

Alte termene stabilite prin sentinta de deschidere a procedurii simplificate de faliment:

6.2. Termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar al creanţelor la 26.11.2014.

6.3. Termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii la 29.12.2014.

6.4. Termenul de definitivare a tabelului creanţelor la 02.01.2015 .

6.4. Data primei adunări generale a creditorilor 09.12.2014, care va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din str. C.A. Rosetti, nr.40, ap. 2, parter, sector 2, Bucuresti.

6.5. Termenul pentru continuarea procedurii: 13.01.2015.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunalul Bucuresti „Cererea de admitere a creanţei” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin(1) din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei, respectiv va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanţei,
precum si menţiuni cu privire la eventualele drepturi de preferinţă sau garanţii.

Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate cu originalul si vor fi depuse la registratura Tribunalului Bucuresti sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a rămâne la dosarul cauzei si unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.  Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Calarasi, Sectia Civila.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata