WESTERN SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificată de insolvenţă

CUI: 177631
Data publicării în BPI: 27 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 21.11.2014
1. Număr dosar: 563/1259//2014 Tribunalul Specializat Arges, judecător sindic Ionescu Maria Ruxandra.

2. Registratura instanţei: str. Maior Sonţu nr. 2, loc. Pitesti, jud. Arges, tel. 0248610303, program 8-1230

3.1 Debitor: SC Western SRL cod de identificare fiscală 177631, sediul social Curtea de Arges, str. Vasile Lupu nr. 3 A bis jud. Arges, număr de ordine în registrul comerţului J03/1728/1991.

3.2 Administrator special: nu s-a desemnat până la această dată.

4.Creditori: DGFP Arges

5.Lichidator judiciar: Dinu Ion, cod de identificare fiscală 19847538, str. Victoriei, bl. A18, ap. 9, Curtea de Arges, jud. Arges, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1 B 0052, tel. 0722576924.

6. Subsemnatul Dinu Ion, în calitate de lichidator judiciar al debitorului mai sus menţionat, conform încheierii de sedinţă din 08 10 2014, pronunţată de Tribunalul Specializat Arges, în dosarul nr. 563/1259/2014, în temeiul art. 99 si urm. din L 85/2014 legea privind procedura insolvenţei, notifică

7. Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei, împotriva debitorului SC Western SRL prin încheierea de sedinţă din 08 10 2014 pronunţată de Tribunalul Specializat Arges în dosarul nr. 563/1259/2014.

7.1. Debitorul SC Western SRL, are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.67 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului SC Western SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare :

7.2.1 Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 21 11 2014. In temeiul art. 114 alin (1) din Legea privind procedura insolventei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat, atrage decăderea din drepturi privind creanţa pe care o deţineţi împotriva debitoarei.

7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 02 12 2014.

7.2.3.Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 09 01 2015.

7.2.4. Prima adunare a creditorilor va avea loc la data de 05 12 2014 ora 15, la sediul filialei UNPIR – Arges, din Pitesti, str. Egalităţii, nr. 33, etaj 3, birou nr. 7, cu ordinea de zi: alegerea lichidatorului judiciar si stabilirea onorariului acestuia si alegerea comitetului creditorilor.

Informaţii suplimentare

– În vederea înscrierii la masa credală, este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar’’ cu respectarea dispoziţiilor art. 102 alin (1) din L 85/2014.

– Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii în copii certificate.

– Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia prin postă.

– Toate înscrisurile depuse la dosar, pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
– Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori

De la data deschiderii procedurii se suspendă acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale cf. art.75 din Legea 85/2014.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata