3T CONSTRUCT SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 22009205
Data publicării în BPI: 03 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 08.12.2014

1. Date privind dosarul: număr dosar 3593/103/2014, Tribunalul Neamţ, Secţia a II-a Civilă si de contencios administrativ fiscal , Judecător sindic C3 F

2. Arhiva/registratura instanţei:Tribunalul Neamt, Secţia a II-a Civilă si de contencios administrativ fiscal, Neamţ

3.1. Debitor: 3T Construct SRL, Cod de identificare fiscală 22009205 sediul social Piatra Neamţ, Strada Petru Movila nr. 18 bis, etaj 1, Neamţ Număr de ordine în registrul comerţului J27/866/2007 Tel/Fax E-mail

4. Creditor:

5. Administrator judiciar: Asist Cont IPURL cu sediul in Focsani, Str. Maior Gh. Pastia nr.10/4, cod postal 620035, judetul Vrancea, România,Număr de inregistrare în registrul formelor de organizare RFO II -0652 Tel/Fax +040237223226, +040237613226, e-mail [email protected] Nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Palade Mitică-Lulu

6.Subscrisa Asist Cont IPURL în calitate de administrator judiciar al debitorului 3T Construct SRL conform Incheierea din data de 22/10/2014 pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia a II-a Civilă si de contencios administrativ fiscal în dosarul 3593/103/ 2014, în temeiul art. 99 alin. (1) si/sau alin. (2) si art. 100, alin.(1) si urm. din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, coroborate cu art. 71 alin. (1) si art. 67, alin. (1) sau, după caz, art. 72 alin. (6), art. 74 si art. 67, alin.(2) din acelasi act normativ, notifică:

7. Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului 3T Construct SRL prin Incheierea din data de 22/10/2014pronunţată de Tribunalul Neamt, Secţia a II-a Civilă si de contencios administrativ fiscal în dosarul 3593/103/ 2014

7.1. Debitorul 3T Construct SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

7.2. Creditorii debitorului 3T Construct SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 08/12/2014 În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 29/12/2014.
Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este conform dispoziţiilor legii.
Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 14/01/2015.
Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 10/02/2015.
Termenul limită de depunere a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii prevăzute de Legea privind procedura insolvenţei este de 10 zile de la notificare, pentru depunerea opoziţiilor la încheiere de către creditori, soluţionarea acestora urmând să se facă într-un termen, care nu va depăsi 10 zile de la expirarea termenului de depunere a opoziţiei.

8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: sediul administratorului judiciar din Focsani , Str. Maior Gh. Pastia nr.10/4, 620035, Vrancea la data de 07/01/2015, ora 9:00:00 AM având ca ordine de zi : prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea/confirmarea/ înlocuirea Comitetului creditorilor; confirmarea/ înlocuirea administratorului judiciar si a onorariului acestuia; alte menţiuni.

9. Comitetul creditorilor: Componenţa Comitetului creditorilor este:-

Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin (1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata