ANUNŢ PUBLIC – selecţia directorului general al SC PREST SERV APA SA Paşcani

S.C. PREST SERV APA S.A. Pașcani, organizează la sediul său din Str. Moldovei,nr.33, Municipiul Pașcani.  Jud. Iași, selecția candidaților, în vederea desemnării:

  1. Directorului general;

Procedura de evaluare și selecție a candidaților se organizează în condițiile respectării prevederilor O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al S.C. PREST SERV APA S.A. Pașcani.

 

Procedura de recrutare și selecție  cuprinde două etape:

–      Etapa I – selecția dosarelor;

–      Etapa II – interviul – pentru candidații declarați “admis”, după desfășurarea primei etape. Candidaţii vor fi evaluați și selectați pe baza cunoștințelor, experienței și a abilităților manageriale.

Candidații vor prezenta Oferta tehnică (în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011) – Proiect al unui plan de management, care să conțină o propunere privind strategiile de management – având în vedere eficientizarea activităţii S.C. PREST SERV APA S.A. Pașcani, pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă, viziunile şi concepţiile de viitor; prezentarea contribuţiilor proprii propuse.

 Interviul se va desfășura în limba română.

 

Criteriile de selecție ale candidaților  sunt următoarele:

  1. Îndeplinirea condițiilor legale de participare, demonstrate prin conținutul dosarului de participare;
  2. Capacitatea managerială /viziune, misiune, obiective pe termen scurt, mediu și lung.

Abilităţile manageriale vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii:

a. capacitate de analiză, sinteză și adoptarea deciziilor;

b. abilităţi de comunicare;

c. orientare către rezultate (simulări privind evoluția viitoare a societății, cu respectarea indicatorilor de performanță minimali, prevăzuți în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 80/30.05.2014).

 

Criterii de evaluare a ofertei tehnice100 pct

a)    Motivaţia – 20 puncte.

b)    Obiective propuse – 70 puncte:

  • 25 – tehnice
  • 25 – economice
  • 20 – de perspectivă

c)    Argumentare și convingere – 10 puncte

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE   a candidaților, în vederea desemnării Directorului general, S.C. PREST SERV APA S.A. Pașcani.

Condiţii de participare

1.  Cetăţenie română / cetăţenie aparţinând  altor state membre ale Uniunii Europene şi domiciliul în România;

2.  Cunoaşterea perfectă a limbii române (scris, vorbit);

3.  Stare de sănătate corespunzătoare care să-i permită îndeplinirea funcţiei de director general, atestată pe bază de documente medicale;

4.  Capacitate de exerciţiu deplină;

5.  Studii superioare de lungă durată; studii postuniversitare în domeniul managementului (studii de masterat altele) (constituie un avantaj);

6.  Minim 10 ani de experienţă profesională din care minim 5 în funcţii de conducere, experienţă în activitatea de administrare/management a unor întreprinderi publice profitabile sau a unor societăţi comerciale profitabile, cu  minim 80 de angajaţi, minim un an de experienţă în activitatea de administrare/management a unor întreprinderi publice sau societăţi comerciale al căror obiect de activitate este acelaşi, sau asemănător, cu cel al S.C. PREST SERV APA S.A. Paşcani.

7.  Cunoaşterea aprofundată a cadrului legislativ din România în materie de furnizare a apei, colectarea şi epurarea apelor menajere şi a reglementărilor incidente la nivel local, stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Local din Municipiul Paşcani.

8.  Capacitate de implementare a Planului de management al S.C. PREST SERV APA S.A. Paşcani;

9.  Capacitate de organizare, coordonare si control.

10.   Experienţă în pregătirea şi/sau gestionarea proiectelor cu finanţare rambursabilă şi nerambursabilă (constituie un avantaj);

11.   Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: organizare şi coordonare, analiză şi sinteză (inclusiv a datelor economice), planificare şi acţiune strategică, control şi identificare a deficienţelor, gestionarea riscurilor, rezolvare eficientă a obiectivelor şi problemelor, gândire strategică, excelentă comunicare orală şi scrisă, lucru eficient în echipă atât ca lider, cât şi ca membru al acesteia, bună capacitate de relaţionare cu superiorii, colegii, subordonaţii, abilităţi de negociere şi de mediere, capacităţi de gestionare eficientă a resurselor alocate;

12.  Cunoaşterea legislaţiei societăţilor comerciale şi a ordonanţei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor

13.  Nu este incapabil, potrivit legii, ori nu este fost condamnat pentru gestiune frauduloasă –art. 242, abuz de încredere – art.238, fals material în înscrisuri oficiale – art.320, fals intelectual – art.321, fals în înscrisuri sub semnătură privată – art.322, uz de fals  – art. 323, fals în declaraţii  – art.326, fals privind identitatea – art.327, bancruta frauduloasa – art.241 înşelăciune – art.244, delapidare – art.295, mărturie mincinoasă – art.273, dare de mită – art.290, luare de mită – art.289, prevăzute în Codul Penal, pentru infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656 / 2002, pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată.

14.  Nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este aceasta definită prin lege, sens în care candidatul va depune o declaraţie notarială;

15.  Nu intră sub incidenţa Art. 6 din O.U.G. 109 din 30.11. 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

 

Dosarul de participare  trebuie să conţină obligatoriu:

1.  Scrisoare de intenţie.

2.  Curriculum Vitae (model european conform H.G. 1021 / 2004), cu referinţe detaliate privind activitatea profesională, realizări remarcabile.

3.  Copie după actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.

4.  Copii după documentele care atestă educaţia şi pregătirea profesională (diplomă de licenţă, studii aprofundate, master, doctorat sau alte cursuri de specializare / perfecţionare în domeniul  managementului).

5.  Documente / adeverinţă în original, din care să rezulte experienţa în administrarea / managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat, din domeniul de activitate al S.C. PREST SERV APA S.A. Paşcani.

6.  Cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice ori că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională.

7.  Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare şi capacitatea deplină de exerciţiu şi aviz psihologic pentru exercitarea unei funcţii de conducere; Adeverinţa trebuie să fie eliberată cu cel mult 1 lună anterior depunerii candidaturii, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

8.  Declaraţie de consimţământ care să confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale în scopul realizării procedurii de recrutare şi selecţie, precum şi acordul de a permite comisiei verificarea informaţiilor furnizate.

9.  Copie după carnetul de muncă şi extras din REVISAL sau adeverinţă, după caz.

10.  Declaraţie notarială pe propria răspundere, din care să rezulte că în perioada în care a ocupat o funcţie de administrare / management în cadrul unei regii sau unei societăţi comerciale din domeniul de activitate al S.C. PREST SERV APA S.A. Paşcani, aceasta a înregistrat profit, cel puţin pe parcursul unui exerciţiu financiar.

11.  Declaraţie notarială pe propria răspundere, dată în conformitate cu prevederile art. 6 din O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi ale art. 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii.

12.  Declaraţie pe propria răspundere, potrivit căreia, în ultimii 10 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau/şi nu i-a fost desfăcut contractul individual de muncă din motive imputabile candidatului la funcţia de director general.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata