Carta drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale

 

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270/11.04.2014, a fost publicat Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 544/2014 privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificărilor fiscale.

Verificarea situaţiei fiscale personale a persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, reprezintă ansamblul activităţilor desfăşurate de organele fiscale având ca obiect examinarea totalităţii drepturilor şi a obligaţiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie şi a oricăror altor elemente relevante pentru stabilirea situaţiei fiscale reale a persoanei fizice verificate. Verificarea se efectuează în conformitate cu prevederile art. 1091 – 1094 din Codul de Procedură Fiscală.

În scopul efectuării acestor activităţi organul fiscal va proceda, în principal, la: solicitarea, în condiţiile legii, de informaţii de la autorităţi şi instituţii publice; analiza tuturor informaţiilor, documentelor şi a altor mijloace de probă referitoare la situaţia fiscală a persoanei fizice verificate; confruntarea informaţiilor obţinute prin administrarea mijloacelor de probă cu cele din declaraţiile fiscale depuse, conform legii, de persoana verificată sau, după caz, de plătitorii de venit ori terţe persoane; solicitarea, în condiţiile legii, de informaţii, clarificări, explicaţii, documente şi alte asemenea mijloace de probă de la persoana fizică verificată şi/sau de la persoane cu care aceasta a avut ori are raporturi economice sau juridice; discutarea constatărilor organului fiscal cu persoana fizică verificată şi/sau cu împuterniciţii acesteia; stabilirea, dacă este cazul, a diferenţei de bază de impozitare, prin utilizarea metodelor indirecte prevăzute de Codul de Procedură Fiscală, precum şi a obligaţiilor fiscale corespunzătoare acesteia; dispunerea măsurilor asigurătorii, în condiţiile legii.

Durata efectuării verificării fiscale este stabilită de organul fiscal şi nu poate fi mai mare de 6 luni, respectiv 12 luni în cazul în care sunt necesare informaţii din străinătate, potrivit Codului de Procedură Fiscală.

 

Drepturile contribuabililor

  • De a fi înştiinţat despre acţiunea de verificare fiscală. Înaintea desfăşurării verificării fiscale, contribuabilul va fi înştiinţat despre această acţiune printr-un aviz de verificare, care va fi transmis, în scris, de organul fiscal cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii verificării fiscale. Prin avizul de verificare acesta va fi înştiinţat cu privire la: temeiul juridic al verificării; data de începere a verificării; perioada ce urmează a fi supusă verificării; posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a verificării; locul desfăşurării verificării şi persoana de contact la care vă veţi prezenta; informaţiile şi înscrisurile relevante pentru verificare. Contribuabilul va avea la dispoziţie 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, sub sancţiunea decăderii, să prezinte documentele justificative în vederea clarificării situaţiei fiscale personale. Avizul de verificare se comunică potrivit dispoziţiilor art. 44 din Codul de Procedură Fiscală şi este însoţit de Carta drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale.
  • De a solicita amânarea datei de începere a verificării fiscale. Amânarea datei de începere a verificării fiscale se poate face o singură dată, la solicitarea scrisă a contribuabilului, pentru motive justificate. În acest caz vi se va comunica data la care a fost reprogramată acţiunea de verificare fiscală.
  • De a beneficia de asistenţă de specialitate. Pe toată durata exercitării verificării fiscale aveţi dreptul să beneficiaţi de asistenţă de specialitate sau juridică.
  • De a solicita schimbarea locului de desfăşurare a verificării fiscale. La cererea scrisă a contribuabilului, verificarea fiscală se poate desfăşura şi la:

–  domiciliul contribuabilului, dacă este în imposibilitate fizică de a se deplasa;

–  domiciliul/sediul persoanei care îi acordă asistenţă de specialitate sau juridică, dacă domiciliul acestei persoane reprezintă şi sediul său profesional.

Solicitarea scrisă pentru desfăşurarea verificării fiscale la domiciliul contribuabilului sau la domiciliul/sediul persoanei care îi acordă asistenţă se depune la organul fiscal înainte de data începerii verificării fiscale înscrisă în avizul de verificare.

  • De a solicita prelungirea termenului de prezentare a informaţiilor şi înscrisurilor relevante pentru verificare. Perioada de 60 de zile de la primirea avizului de verificare, prevăzută pentru prezentarea de documente justificative sau alte clarificări relevante pentru situaţia fiscală, poate fi prelungită cu 30 de zile, o singură dată, pentru motive justificate.
  • De a colabora la stabilirea stării de fapt fiscale şi de a numi persoane pentru a furniza informaţii. Contribuabilul are dreptul să colaboreze la constatarea stărilor de fapt fiscale, să dea informaţii, să prezinte înscrisuri relevante pentru verificarea fiscală, precum şi orice alte date necesare clarificării situaţiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal, în condiţiile legii. La începerea verificării fiscale, are dreptul să numească persoane care să dea informaţii. Dacă informaţiile date de contribuabil sau cele ale persoanei numite de acesta sunt insuficiente, atunci organul fiscal se poate adresa şi altor persoane pentru obţinerea de informaţii.

Au dreptul de a refuza furnizarea de informaţii soţul/soţia, rudele contribuabilului şi alte persoane. Soţul/Soţia şi rudele contribuabilului până la gradul al 3-lea inclusiv pot refuza furnizarea de informaţii, efectuarea de expertize, precum şi prezentarea unor înscrisuri. Pot refuza să furnizeze informaţii cu privire la datele de care au luat cunoştinţă în exercitarea activităţii lor preoţii, avocaţii, notarii publici, consultanţii fiscali, executorii judecătoreşti, auditorii, experţii contabili, medicii şi psihoterapeuţii, asistenţii persoanelor anterior menţionate, precum şi persoanele care participă la activitatea profesională a respectivelor persoane, cu excepţia informaţiilor cu privire la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legea fiscală în sarcina lor, precum şi a informaţiilor necesare clarificării şi stabilirii situaţiei fiscale reale a contribuabililor/plătitorilor cu care au avut sau au raporturi juridice. Persoanele sus-menţionate, cu excepţia preoţilor, pot totuşi furniza informaţii, dar numai cu acordul contribuabilului

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata