Cum se obţine certificatul de atestare fiscală

În documentarul fiscal de mai jos, ANAF prezintă Procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice aprobată prin OMFP nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

Generalităţi privind eliberarea certificatului de atestare fiscală

Certificatul de atestare fiscală este documentul care reflectă modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului.

Certificatul de atestare fiscală se eliberează: la solicitarea contribuabililor; la solicitarea autorităţilor publice în cazurile şi în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare; din oficiu, în situaţia în care se schimbă competenţa de administrare a creanţelor fiscale, ca urmare a schimbării domiciliului fiscal sau a altor situaţii prevăzute de lege; la solicitarea deţinătorilor de părţi sociale la o societate comercială.

Eliberarea certificatului de atestare fiscală la solicitarea contribuabililor sau la solicitarea autorităţilor publice sau la solicitarea deţinătorilor de părţi sociale la o societate comercială se face pe bază de cerere/adresă de eliberare care se depune la organul fiscal competent.

Cererea/Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală depusă de contribuabili/autorităţile publice/deţinătorii de părţi sociale se depune la registratura organului fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de contribuabili sau se comunică prin poştă, cu confirmare de primire sau se poate transmite prin mijloace de transmitere la distanţă, însoţită de o copie a documentului eliberat de autoritatea contractantă, după caz. In situaţia in care cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală a fost depusă/transmisă la un organ fiscal necompetent, aceasta va fi înaintată organului fiscal competent in termen de două zile de la data primirii.

În situaţia în care contribuabilul are de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţile contractante definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, odată cu depunerea cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală depune, în original, şi documentul eliberat de autorităţile contractante prin care se certifică cuantumul sumelor certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la acestea. Documentul este valabil 20 de zile de la data emiterii şi trebuie să fie în termen de valabilitate la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală.

Documentul emis de autoritatea contractantă cuprinde, obligatoriu, următoarele elemente:

– denumirea autorităţii contractante;

– data emiterii documentului;

– numărul şi data încheierii contractului dintre contribuabil şi autoritatea contractantă;

– sumele certe, lichide şi exigibile datorate până la data emiterii documentului de către autoritatea contractantă, defalcate pe fiecare contract în parte;

– precizarea că documentul este emis în vederea eliberării certificatului de atestare fiscală;

– numele, prenumele, funcţia şi semnătura persoanelor împuternicite ale autorităţii contractante;

– ştampila autorităţii contractante.

Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală trebuie să conţină următoarele elemente:

– datele de identificare ale autorităţii solicitante;

– datele de identificare ale contribuabilului; în acest caz este obligatorie menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui, precum şi a codului de identificare fiscală al contribuabilului;

– temeiul legal al solicitării;

– scopul solicitării.

În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cererea se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal, respectiv unde îşi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu.

În cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală contribuabilii persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere trebuie să menţioneze şi sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală.

Atenţie! Eliberarea certificatului de atestare fiscală este supusă taxelor extrajudiciare de timbru. Fac excepţie certificatele de atestare fiscală eliberate la solicitarea autorităţilor publice sau din oficiu, de organul fiscal.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata