DINAMIC COMPANY SRL – notificare privind deschiderea procedurii insolvenţei

CUI: 3324168
Data publicării în BPI: 19 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 31.12.2014

1. Date privind dosarul nr. 39466/3/2014, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Secţia a VII-a Civilă;

2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII-a Civila, Bulevardul Unirii nr.37, sector 3, număr dem telefon: 021/408.36.00, 021/408.37.01; programul arhivei/registraturii instanţei: L –V : 9,00-14,00.

3. Debitoarea: SC DINAMIC COMPANY SRL cu sediul social în Bucuresti, Sos. Mihai Bravu, nr. 329, bl. 53, sc1, et 1, ap 3, sector 3, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/1533/1993, avand CUI 3324168.

4. Administrator judiciar: EUROM INSOLV SPRL, cu sediul social în Bucuresti, str. Traian popovici, nr 110, sector 3, înregistrat în registrul Formelor de Organizare sub nr.1C 0347, Cod de identificare fiscală 32833610. tel./fax 021/326.53.75 sau 021/326.53.76. E-mail [email protected], [email protected] .

5. Subsemnata: ALEXE IONELIA, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC Dinamic Company SRL, desemnata prin Încheierea de sedinţă din data de 17.11.2014, pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII-a Civila, în dosarul nr. 39466/3/2014, în temeiul art. 100 alin (1) din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenţei, notifică:

6. Intrarea debitorului SC DINAMIC COMPANY SRL, în procedura insolvenţei prin procedură generala (REORGANIZARE), dispusă prin Încheierea de sedinţă din data de 17.11.2014, pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII-a Comerciala, în dosarul nr. 39466/3/2014.

6.1. Debitoarea: SC DINAMIC COMPANY SRL, are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.74 raportat la art.67 alin 1 din Legea privind procedura insolvenţei.

6.2. Creditorii debitoarei: SC DINAMIC COMPANY SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
– Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este data de: 31.12.2014.
În temeiul art. 114 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitoarei.

6.2.2. Alte termene stabilite prin încheierea de deschidere a procedurii :
a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la Încheierea de deschidere a procedurii, pronunţată ca urmare a cererii formulate de debitor, este de 10 zile de la notificare; iar termenul de soluţionare a opoziţiilor nu va depăsi 5 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora;
b) termenul pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este data de – 19.01.2015;
c) termenul de definitivare a tabelului creanțelor – 12.02.2015.
d) termenul de depunere a eventualelor contestaţii împotriva tabelului preliminar este de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar al creanţelor, în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
e) data primei sedinţe a adunării generale a creditorilor – 23.01.2015.

7. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 102 coroborat cu art. 104 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi întocmite în dublu exemplar, unul va a fi depus la Tribunalul Bucuresti împreună cu taxele de timbru si timbru judiciar, iar unul va fi comunicat în mod direct administratorului judiciar la adresa Bucuresti str. Traian Popovici nr. 110, parter, sector 3.

În cazul în care se solicită înscrierea în tabelul preliminar a dobânzilor, penalităţilor sau a altor accesorii se va depune, anexat cererii, modalitatea de calcul a acestora, cu menţiunea că nu vor putea fi incluse în tabelul preliminar accesorii calculate după data de 17.11.2014, fiind aplicabile dispoziţiile art. 80 din Legea nr. 85/2014.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Bucuresti. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. Informaţii cu privire la achitarea taxei de timbru se pot găsi pe postalul instanţei secţiunea ,Informaţii de interes public”

Restricţii pentru creditori:

În conformitate cu prevederile art.75 din Legea nr. 85/2014 privind procedura procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă „de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale”.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata