EUROSER SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 18286488
Data publicării în BPI: 13 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală:17.11.2014
1. Date privind dosarul: nr. 2279/30/2014, Tribunal Timis, Secţia Civilă, judecător-sindic Geta Balaban..

2.Arhiva instanţei: Timisoara, P-ţa Ţepes Vodă, nr. 2, jud. Timis, număr de telefon 0256-448044. Programul arhivei/registraturii instanţei 9.00-12.00

3.1. Debitor: SC EUROSER SRL, cod de identificare fiscală 18286488, sediul social în sat Padureni, comuna Padureni, nr.432, jud. Timis, număr de ordine în registrul comerţului J35/85/2006.

3.2. Administrator special: nu este cazul.

4. Potentiali creditori bugetari: A.A.A.S. Bucuresti, str. Cpt. Alexandru Serbănescu, nr. 50, cod fiscal R 1179573; Direcţia Generala Regionala a Finanţelor Publice Timis – Administratia Judeteana a Finantelor Publice Timis, str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, jud.Timis; Inspectoratul Teritorial de Muncă Timisoara, Splaiul Nicolae Titulescu, nr. 12, jud.Timis; Primaria Padureni, str. Principala nr. 220, jud. Timis.

4.1. Creditor declansator: Administratia Judeteana a Finantelor Publice Timis, str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, jud.Timis.

5.Administrator judiciar: SCP Tudor & Asociaţii SPRL, înmatriculată la UNPIR sub nr. RFO II 0402/2009 cu sediul ales în Timisoara, str. Eugeniu de Savoya nr. 7, ap. 10, jud. Timis, tel.: 0356-411552, 0256-431431, fax: 0256-436672, nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Tudor Ion, e-mail:  [email protected].

6.Subscrisa SCP Tudor & Asociaţii SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC EUROSER SRL conform Sentinţei Comerciale nr. 2269/02.10.2014 pronunţată de Tribunalul Timis în dosar nr. 2279/30/2014, aflat pe rolul Tribunalului Timis, în temeiul art. 61 alin. (1) si/sau alin. (2) si art. 62, alin.(1) si urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art. 32 alin. (1) si art. 28, alin. (1) sau, după caz, art. 33 alin. (4) sau alin. (6), art. 35 si art. 28, alin.(2) din acelasi act normativ notifică

7. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC EUROSER SRL prin Sentinţa Comercială nr. 2269/02.10.2014 pronunţată de Tribunalul Timis în dosar nr.2279/30/2014.

7.1. Debitorul SC EUROSER SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului SC EUROSER SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei, asupra averii debitorului este 17.11.2014.

În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.3. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 08.12.2014.

Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar – în termen de 5 zile de la publicarea în BPI a tabelului preliminar, conform art. 73, alin. 2 din legea 85/2006. Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este  22.12.2014.

8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul ales al administratorului judiciar, din Timisoara, str. Eugeniu de Savoya nr. 7, ap. 10, în data de 12.12.2014, la orele 12.00 având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea comitetului creditorilor; confirmarea administratorului/lichidatorului judiciar si stabilirea retributiei cuvenite conform propunerii incluse în oferta financiare prezentata.

Lipsa creditorilor la adunarea astfel convocată, se consideră aprobare tacită din partea acestora, cu privire la confirmarea administratorului/lichidatorului judiciar. Documentele supuse dezbaterii pot fi solcitate administratorului judiciar sau pot fi studiate la sediul acestuia.

Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul Timis pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata