PROBUONO CONSULTING SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 25823363
Data publicării în BPI: 31 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 05.12.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar:266/1285 Anul 2014, Tribunalul Specializat Cluj, Judecător sindic:Alina Gabriela Nicolescu.

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Cluj Napoca, str. Calea Dorobanţilor nr.2-4, judeţul Cluj, număr de telefon 0264-596110; 0264-596111, fax: 0264-504366, E-mail: [email protected], Programul arhivei/registraturii instanţei: orele 9.00 -12.30.

3.Debitor: SC Probuono Consulting SRL, cod de identificare fiscală 25823363, sediul social în Municipiul Turda, str. Gheorghe Bariţiu, nr.102, judeţul Cluj, număr de ordine în registrul comerţului J12/1526/2009.

4.Administrator special: Nu este desemnat.

5. Creditor:- DGRFP Cluj Napoca până la această dată.

6. Administrator judiciar: Societatea Insolv 2007 SPRL Filiala Cluj, cod de identificare fiscală RO 32753040, sediul social, Cluj Napoca, str. Ion C. Brătianu nr.28, judeţul Cluj, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RFO II-0736/24.01.2014, tel./fax 0743045344, 0260-632561, E-mail: [email protected], nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Cosma Sorin Ioan. Adresă de corespondenţă administrator judiciar desemnat: Zalău, str. Aleea Nucilor, nr.3, bl.K2, ap.3, jud. Sălaj.

7.Subscrisa: Societatea Insolv 2007 SPRL Filiala Cluj, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Probuono Consulting SRL, conform Sentinţei Civile nr.2709 din data de 22/10/2014 pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj, în dosarul 266/1285/2014, în temeiul art. 61 alin. (1) si (3) si art. 62, alin.(1) si urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art. 32 alin. (1) si (2) din acelasi act normativ, notifică:

8.Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Probuono Consulting SRL, prin Sentinţa Civilă nr.2709 din data de 22/10/2014 pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj, în dosarul 266/1285/2014.

8.1.Debitorul SC Probuono Consulting SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

8.2. Creditorii debitorului SC Probuono Consulting SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

8.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 05/12/2014.
În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

8.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 19/12/2014.
Termenul limită pentru depunerea eventualelor contestaţii cu privire la creanţele si drepturile de preferinţă trecute de administratorul judiciar în tabelul preliminar este 5 zile de la data publicării acestuia în BPI.
Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii si pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor 21/01/2015.
Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul Sălaj.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin.(1) din Legea privind
procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei si documentele
care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă la adresa de corespondenţă: Zalău, str. Aleea Nucilor, nr.3, bl.K2, ap.3, jud. Sălaj.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200,00 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata