ROAD-SERVICE SRL – notificare privind deschiderea procedurii insolvenţei

CUI: 6333900
Data publicării în BPI: 13 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 06.11.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar 951/119 Anul 2014; Tribunal Covasna – Secţia Civilă; Judecător sindic: Ordog Lorand Andras.

2. Arhiva/registratura instanţei: adresa 520023 Sfântu Gheorghe, str. Kriza János nr. 2, judeţul Covasna, număr de telefon 0267/311606, programul arhivei/registraturii instanţei: în zilele de lucru, cu începere de la ora 08: 00.

3.1. Debitor: Road Service SRL; Cod de identificare fiscală 6333900; Sediul social: mun. Târgu Secuiesc, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2, bl. 45, sc. D, parter, judeţul Covasna; Număr de ordine în registrul comerţului J14/775/1994.

3.2. Administrator: Socaciu Cezar – Ioan.

4. Creditor: toţi creditorii cunoscuţi si necunoscuţi.

5. Administrator judiciar: ECG Tamas Laszlo IPURL, Cod de identificare fiscală RO21136987, Sediul social: Odorheiu Secuiesc, str. Constructorilor nr. 15/10, jud. Harghita; Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFOII 0166/31.12.2006 Tel 0372 – 705.553 Fax 0372 – 877.023, E – mail [email protected] ro, Nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Tamás László.

6. Subscrisa ECG Tamas Laszlo IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Road Service SRL, conform sentinţei civile nr. 490/S/29.09.2014 din data de 29 septembrie 2014, pronunţată de Tribunalul Covasna – Secţia civilă în dosarul 951/119/2014, în temeiul art. 61 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei notifică:

7. Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Road Service SRL, prin sentinţei civile nr. 490/S/29.09.2014 din data de 29 septembrie 2014, pronunţată de Tribunalul Covasna – Secţia civilă în dosarul
951/119/2014.

7.1. Debitorul SC Road Service SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului SC Road Service SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 06 noiembrie 2014. În temeiul art. 76 alin. (1) din Legea privind procedura insolventei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 26 noiembrie 2014; Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 11 decembrie 2014.

8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la adresa Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldis nr. 2, jud. Covasna în data 03 decembrie 2014 cu începere de la ora 10: 00 având ca ordine de zi:
• prezentarea situaţiei debitorului;
• desemnarea Comitetului creditorilor;
• confirmarea administratorului judiciar desemnat provizoriu;
• negocierea si fixarea remuneraţiei acestuia.

9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

2. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

3. Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

4. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

5. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200,00 lei.

6. Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolventei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata