SPET SHIPPING SA – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 9927427
Data publicării în BPI: 21 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 12.12.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar 34562/3/2014, Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII-a Civila, Judecător sindic Paicu Mihaela.

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Bucuresti, B-dul Unirii nr. 37, sector 3, Număr de telefon 021.408.36.00, programul arhivei/registraturii instanţei 09:30-14:00.

3.Debitor: SC SPET SHIPPING SA Cod de identificare fiscală 9927427, sediul social Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, et. 5, ap. birou 1, sector 1, Număr de ordine în registrul comerţului J40/7889/2001.

4. Administrator judiciar: DINU, URSE SI ASOCIATII SPRL Cod de identificare fiscală 20904335, sediul social Bucuresti, str. Buzesti nr. 71, et. 2, cam. 203, sector 1, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II 0092/2006, tel./fax 021.318.74.25, E-mail dinu.urse@gmail.com, Nume si prenume reprezentant administrator judiciar, Asociat Coordonator Dan Urse.

5. Subscrisa: DINU, URSE SI ASOCIATII SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC SPET SHIPPING SA, conform încheierii din data de 31.10.2014 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII-a Civila, în dosarul 34562/3/2014, în temeiul art. 99 alin. (1) si/sau alin. (2) si art. 100, alin.(1) si urm. din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, coroborate cu art. 71 alin. (1) si art. 67, alin. (1) sau, după caz, art. 72 alin. (6), art. 74 si art. 67, alin.(2) din acelasi act normativ, notifică:

6. Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC SPET SHIPPING SA prin încheierea din data de 31.10.2014 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII-a Civila, în dosarul 34562/3/2014.

6.1. Debitorul SC SPET SHIPPING SA are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

6.2. Creditorii debitorului SC SPET SHIPPING SA trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 12.12.2014.
În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 26.12.2014.
Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea acestuia în Buletinul Procedurilor de Insolventa.Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 09.01.2015.
Termenul limită de depunere a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii prevăzute de Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă este de 15 zile de la notificare precum si termenul de solutionare a opozitiilor, care nu va depasi 10 zile de la data expirarii termenului de depunere a acestora.

7. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Bucuresti pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin (1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata