SANDER IMPEX 1996 SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 8410014
Data publicării în BPI: 02 decembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 26.12.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 38496/3/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Secţia a VII-a Civilă; Judecător Sindic: Iuliana-Mădălina Larion;

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Bucuresti, B-dul. Unirii, nr. 37, sector 3. Programul registraturii 0930- 1400; Programul arhivei 0930 – 1400;

3.Debitor: SC SANDER IMPEX 1996 SRL, cu sediul social în Bucuresti, str. Rotundă, nr. 2, Bl. Y1C, sc.1, et. 1, ap. 6, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3152/1996, având Cod Unic de Inregistrare 8410014;

4. Administrator judiciar: CASA DE INSOLVENŢĂ RAVA SPRL, Filiala Bucuresti cu sediul în Bucuresti, str. Sofia, nr. 8, et. 1, ap. 3, sector 1, având CIF 28265490, înregistrată în Registrul Societăţilor Profesionale al UNPIR sub nr. RFO 0511. Nume si prenume reprezentant administrator judiciar, persoană juridică: Rolland Szabo;

5. Subscrisa CASA DE INSOLVENŢĂ RAVA SPRL, Filiala Bucuresti în calitate de administrator judiciar al debitorului SC SANDER IMPEX 1996 SRL, desemnat prin Încheierea pronunţată în sedinţa Camerei de Consiliu din data de 21.11.2014 de către Tribunalul Bucuresti, Secţia a-VII-a Civilă în dosarul nr. 38496/3/2014, în temeiul prevederilor art. 99 alin. (1) si/sau alin. (2) si art. 100, alin.(1) si următoarele din Legea nr. 85/2014: notifică

6. Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC SANDER IMPEX 1996 SRL, prin Încheierea pronunţată în sedinţa Camerei de Consiliu din data de 21.11.2014 de către Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII-a Civilă în dosarul nr. 38496/3/2014.

6.1. Debitorul SC SANDER IMPEX 1996 SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii generale de insolvenţă să predea administratorului judiciar documentele prevăzute la art. 67, alin. (1) din Legea nr. 85/2014.

6.2. Creditorii debitorului SC SANDER IMPEX 1996 SRL, care au înregistrat creanţe împotriva averii debitorului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului în vederea înscrierii în Tabelul Preliminar de creanţe este stabilit pentru data de 26.12.2014.
În temeiul prevederilor art. 114, alin. (1) din Legea nr. 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul anterior menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
Alte termene stabilite de către judecătorul sindic prin Încheierea de deschidere a procedurii generale de insolvenţă:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este stabilit pentru data de 15.01.2015.
Termenul limită pentru depunerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este de 7 zile de la data publicării acestui tabel în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
Termenul limită pentru întocmirea tabelului definitiv de creanţe este stabilit pentru stabilit pentru data de 09.02.2015. În termen de 10 zile de la primirea prezentei notificări, pentru motive întemeiate, creditorii pot face opoziţie la deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC SANDER IMPEX 1996 SRL.

7. Deschiderea procedurii generale de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104, alin.(1) din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate si va fi depusă la dosar sau transmisă prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă, la adresa Bucuresti, str. Sofia, nr. 8, Etaj 1, ap. 3, sector 1.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Bucuresti, Secţia a-VII-a Civilă. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

Conform prevederilor art. 75, alin. (1) din Legea nr. 85/2014: De la data deschiderii procedurii, -21.11.2014-, se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. Valorificarea drepturilor acestora se poate face numai în cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea cererilor de admitere a creanţelor. Repunerea pe rol a acestora este posibilă doar în cazul desfiinţării hotărârii de deschidere a procedurii, a revocării încheierii de deschidere a procedurii sau în cazul închiderii procedurii în condiţiile art. 178.

În cazul în care hotărârea de deschidere a procedurii este desfiinţată sau, după caz, revocată, acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului pot fi repuse pe rol, iar măsurile de executare silită pot fi reluate. La data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii, atât acţiunea judiciară sau extrajudiciară, cât si executările silite suspendate încetează. De la data deschiderii procedurii generale de insolvenţă (21.11.2014) se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata