AURETEX SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 16840039
Data emiterii: 27.04. 2010
Data publicării în BPI: 12.05.2010

Date privind dosarul: număr dosar 405/89/2010, Tribunalul Vaslui, Secţia Civilă, Judecător-sindic Vasile Agafiţei. Arhiva/registratura instanţei: adresa în Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.54, jud. Vaslui, număr de telefon: 0235311032 Debitor: SC Auretex SRL Berezeni, CIF 16840039, sediul social în loc. Berezeni, jud. Vaslui, număr de ordine în registrul comerţului: J37/689/2004.Creditori: A.F.P. Huşi.
Administrator judiciar: Solvens SPRL Vaslui, nr.de înregistrare RSP 0149, nr.matricol 2A0274, sediul social în Vaslui, str. Ştefan cel Mare, bl. 317, sc.B, parter, jud. Vaslui, tel: 0235324414, fax: 0235362100, mobil: 0744609310, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Apostul Dumitru.
Subscrisa: Solvens SPRL Vaslui în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Auretex SRL, conform Sentinţei Civile nr.204/F/14.04.2010, pronunţată de Tribunalul Vaslui, Secţia Civilă, în dosarul nr.405/89/2010, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(l) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, notifică: intrarea debitorului în procedura generală de insolvenţă având în vedere că: Prin Sentinţa civilă nr.204/F/14.04.2010 s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei SC Auretex SRL. Debitorul SC Auretex SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Creditorii debitorului SC Auretex SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor până la data de 14.06.2010, în temeiul art.76 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţelor deţinute împotriva debitorului. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este de 14.07.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este de 16.08.2010. Termenul pentru convocarea adunării generale a creditorilor este de 29.07.2010, ora 1200 la sediul administratorului judiciar, din Vaslui, str. Ştefan cel Mare, bl. 317, parter, jud. Vaslui, cu următoarea ordine de zi: desemnarea Comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia;- confirmarea administratorului judiciar Solvens SPRL Vaslui şi onorariul acestuia. Deschiderea procedurii generale de insolvenţă se notifică: Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vaslui pentru efectuarea menţiunii. Informaţii suplimentare: 1.În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. 2.Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. 3.Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. 4.Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120,00 lei şi de un timbru judiciar de 1,5; 3,00 sau 5,00 lei. Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata