AUTO DIESEL SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei

5
CUI: 640441
Data emiterii: 11.05.2010
Data publicării în BPI: 27.05.2010

1. Date privind dosarul: număr 8383/99/2009 (N.V. 561/2009), Tribunal Iaşi, Secţia Falimente, Judecător-sindic Grădinaru Brînduşa Daniela.
2.Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. N. Gane nr. 20 A, număr de telefon 0232.21.51.60, programul arhivei/registraturii instanţei 9-13.
3.1.Debitor: SC Auto Diesel SRL, CIF 640441, cu sediul social în sat Bîcu, com. Ipatele, jud. Iaşi, număr de ordine în registrul comerţului J22/1/2006.
4.Creditor: D.G.F.P.J. Iaşi.
5.Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Dumitru Maria, CIF 19720681, cu sediul social în Iaşi, Cos. Muntenimii nr.4, bl.591, sc.A, et.7, ap.27, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B2922, tel 0723.27.37.36, e-mail dumitrumaria@yahoo.com, reprezentant prin av. Dumitru Maria 6.Subscrisa Cabinet individual de insolvenţă Dumitru Maria, prin av. Maria Dumitru, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Auto Diesel SRL, conform sentinţei comerciale nr.479/S, din data de 04 Mai 2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Falimente, în dosarul 8383/99/2009 (f.v. 561/2009), în temeiul art.61 alin.(1) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.33 alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
7.Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Auto Diesel SRL prin sentinţa comercială nr.479/S din data de 04 Mai 2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Faliment, în dosarul 8383/99/2009 (f.v. 561/2009). 7.1.Debitorul SC Auto Diesel SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC Auto Diesel SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 05.07.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 05.08.2010. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar 27.08.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar al creanţelor la 07.09.2010 – ora 11 şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 09.09.2010.
8.Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul Tribunalului Iaşi, Secţia Falimente, str. N. Gane nr.20 A, jud. Iaşi, la data de 09.08.2010, ora 10, având ca ordine de zi: alegerea Comitetului creditorilor, desemnarea preşedintelui acestuia, confirmarea sau înlocuirea administratorului judiciar desemnat provizoriu şi stabilirea remuneraţiei acestuia şi a oricăror alte aspect necesare derulării procedurii.
9.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120,0 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei. dacă lege nu prevede altfel. Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata