ELA SPEDITION SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate de faliment

CUI: 22611005
Data emiterii: 23.04.2010
Data publicării în BPI: 03.05.2010

Date privind dosarul: număr 2213/110/2009, Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi contencios administrativ. Judecător sindic: Grancea Gabriel. Arhiva/registratura instanţei: Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr.4, jud. Bacău. Programul arhivei/registraturii instanţei 0900- 1300.
Debitor: SC Ela Spedition SRL, CIF 22611005, cu sediul social în Bacău, str. Ştefan cel Mare, bl. 19, sc. A, et.2, ap.47, număr de ordine în registrul comerţului J04/1847/2007.
Administrator special: nu are.
Creditori: Administraţia Finanţelor Publice Bacău, Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău;
SC AS24 Tank Service SRL Bucureşti.
Lichidator judiciar: LD Expert Grup IPURL, cu sediul social în Huşi, str. Fundătura Viilor, nr.23, jud. Vaslui, CIF RO20657200, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0150, tel/fax: 0235470844, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Lazar Dumitru.
Subscrisa: LD Expert Grup IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Ela Spedition SRL, conform sentinţei civile nr.433/08.04.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 2213/110/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Lg. 85/2006, notifică: deschiderea procedurii simplificate de faliment împotriva debitorului SC Ela Spedition SRL Bacău prin sentinţa civilă nr.433/08.04.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău în dosarul nr.2213/110/2009.
Debitorul SC Ela Spedition SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Lg. 85/2006.
Creditorii debitorului SC Ela Spedition SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor născute după data deschiderii procedurii este 08.05.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Lg. 85/2006, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 31.05.2010. Termenul limită pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 15.06.2010. Deschiderea procedurii simplificate de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) Lg. 85/2006. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar la valoare.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Lg. 85/2006).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata