EURO-AUTO-PLAST SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 18772747
Data emiterii: 01.03.2010
Data publicării în BPI: 18.03.2010

Date privind dosarul: număr dosar 3752/89/2009, Tribunalul Vaslui, Secţia Civilă, Judecător-sindic Vasile Agafiţei;

Arhiva/ registratura instanţei: adresa pe str. Ştefan cel Mare, nr.54, Vaslui, număr de telefon 0235311032, programul arhivei/registraturii instanţei: orele 900-1300;

Debitor: SC Euro-Auto-Plast SRL, CIF 18772747, sediul social în mun. Vaslui, str. Gheorghe Racovită, bl. 192, sc.A, parter, ap. 17, jud. Vaslui, număr de ordine în registrul comerţului J37/376/2006;

Administrator special: Nu a fost desemnat;

Creditori: Administraţia Finanţelor Publice Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.56;

Administrator judiciar: Teodorescu Cornel Mihăiţă Cabinet Individual de Insolvenţă, sediul profesional: mun. Vaslui, str. Ştefan cel Mare, bl. 331, sc.B, ap. 15, jud. Vaslui, tel/fax: 0235361156, mobil 0742301800, e-mail: [email protected], CIF: 20166394 RO;

Subsemnatul: Teodorescu Cornel Mihăiţă Cabinet Individual de Insolvenţă, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Euro-Auto-Plast SRL, conform sentinţei civile nr.96/F/16.02.2010, pronunţată de Tribunalul Vaslui, secţia civilă, în dosarul 3752/89/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea nr.85/2006 modificată şi completată, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28, alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:

Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC Euro-Auto-Plast SRL prin sentinţa civilă nr.96/F/16.02.2010 pronunţată de Tribunalul Vaslui, secţia civilă, în dosarul nr.3752/89/2009.

Debitorul SC Euro-Auto-Plast SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Creditorii debitorului SC Euro-Auto-Plast SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 19.04.2010;În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 19.05.2010.Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 21.06.2010.Termenul limită de depunere a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii prevăzute de Legea privind procedura insolvenţei este 10 zile de la comunicarea sentinţei civile nr.96/F/16.02.2010.

8.Se convoacă creditorii debitorului la şedinţa adunării creditorilor, fixată la data de 25.05.2010, ora 1200, la sediul Tribunalului Vaslui, având ordinea de zi:

a).Confirmarea sau înlocuirea administratorului judiciar; b).Prezentarea Raportulului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului; c).Prezentarea Raportului de activitate; d).Alegerea comitetului creditorilor şi propunerea unui preşedinte. Comitetul creditorilor: Nu a fost desemnat; Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Vaslui.

Informaţii Suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în valoare de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,30 lei – 5 lei, în funcţie de valoarea creanţei.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata