HOUSE AMBIENT DESIGN SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 17687147
Data emiterii. 23.03.2010
Data publicării în BPI: 25.03.2010

1.Date privind dosarul: număr dosar 452/110/2009, Tribunal Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător sindic dna Ştefănescu Dana.

2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr. 4, loc. Bacău, jud. Bacău, număr de telefon 0234.51.44.19 programul arhivei/registraturii instanţei: 10.30 -12.30.

Debitor SC House Ambient Design SRL, CIF RO 17687147, sediul social Tg. Ocna, B-dul Republicii, bl. 73, sc. A, ap. 11, jud. Bacău, număr de ordine în registrul comerţului J04/1136/2005.

3.2.Administrator special nu a fost desemnat.

4.Creditori: AFP Tg. Ocna, Banca Transilvania Bacău, Primăria Tg. Ocna, Unicredit Leasing Corporation IFN SA Bucureşti, RCI Leasing Romania IFN SA Bucureşti, SC Romtelecom SA.

5.Lichidator judiciar Sierra Quadrant SPRL, CIF RO13481690, sediul social în str. Alexandru cel Bun, nr. 11A, loc. Bacău, jud. Bacău, număr de înregistrare la UNPIR – RSP 0148, tel/fax 0234/510.624; 0234/510676, e-mail office.sprl@sierraquadrant.ro, nume şi prenume reprezentant lichidator persoană juridică Dragomir Florin.

6.Subscrisa Sierra Quadrant SPRL, în calitate de lichidator al debitorului SC House Ambient Design SRL, conform Sentinţei civile nr. 208/12.02.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 7183/110/2008, în temeiul art. 108 alin. (1) şi art. 109 alin (1)şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:

7.Deschiderea procedurii falimentului în forma simplificată împotriva debitorului SC House Ambient Design SRL prin Sentinţa civilă nr. 208/12.02.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în Dosarul 452/110/2009.

7.2.Creditorii debitorului SC House Ambient Design SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor născute după data deschiderii procedurii de insolvenţă (08.05.2009) asupra averii debitorului este de 5 zile de la data publicării prezentei notificări. În temeiul art. 76 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 26.03.2010. Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este 09.04.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 07.05.2010.

8.Se notifică faptul că Adunare a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului din Bacău, str. Alexandrul cel Bun, nr. 11A, jud. Bacău, la data de 11.05.2010, ora 12.00, având ca ordine de zi: confirmarea lichidatorului; aprobarea onorarului lichidatorului; prezentarea stadiului procedurii şi a raportului de activitate al lichidatorului.

9.Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc va fi depusă la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei. În vederea verificării acesteia, un exemplar al declaraţiei de creanţă împreună cu documente justificative vor fi comunicate prin poşta lichidatorului.

Restricţii pentru creditori: În conformitate cu prevederile art. 52 din Legea 85/2006 creditorii vor trebui sa precizeze dacă invocă compensarea creanţelor cu cele ale debitorului asupra sa, atunci când condiţiile prevăzute de lege în materie de compensare legală sunt îndeplinite la data deschiderii procedurii.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata