ROMATEX SA – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 324716
Data publicării în BPI: 10 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală:03.11.2014

 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 2614/93/2014 Tribunal Ilfov– Secţia Civila

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: str. Stirbei Voda nr. 25, Buftea

3.Debitor: SC ROMATEX SA
Cod de identificare fiscală: 324716
Sediul social: Loc. Otopeni, Oras Otopeni, str. Ardealului, nr. 9A, Judet Ilfov
Număr de ordine în registrul comerţului: J23/772/2005

4. Administrator judiciar: A&A CONSULTANTS IPURL
Cod de identificare fiscală: 20877869, Sediul social: Bd. Carol I nr. 12, et. 1, camera 5, sector 3, Bucuresti, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RFO II 0079 din 31.12.2006, Tel/Fax: 021.317.53.47, E-mail: insolventa@avanastasescu.ro, Nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Anastasescu Marieta

5. Subscrisa: A&A CONSULTANTS IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC ROMATEX SA conform incheierii de sedinta din data de 22.09.2014 pronunţată de Tribunalul Ilfov– Secţia Civila, în dosarul nr. 2614/93/2014, în temeiul art.. 100 din Legea Nr.85/2014, notifică:

6. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC ROMATEX SA, prin incheierea de sedinta din data de 22.09.2014 pronunţată de Tribunalul Ilfov- Secţia Civila, în dosarul 2614/93/2014.

6.1. Debitorul SC ROMATEX SA are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, toate documentele contabile ale societatii si contractele în care aceasta a fost parte. Lista cu bunurile mobile si imobile prevazuta de art. 67 alin 1 lit. b va contine si aratarea locului unde se afla acestea în fapt.

6.2. Creditorii debitorului SC ROMATEX SA trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei; Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 03.11.2014.

În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 24.11.2014.

Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este18.12.2014. Termen pentru continuarea procedurii este 18.12.2014.

7. Adunarea creditorilor:

Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar A&A CONSULTANTS IPURL. Adresa: Bd. Carol I nr. 12, et. 1, cam.5, sector 3, Bucuresti, data: 28.11.2014 ,ora: 15.00 având ca ordine de zi :;
– prezentarea rapoartelor administratorului judiciar intocmite conform prevederilor art..92 si art.97 din Legea 85/2014

8.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 105 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea nr. 85/2014)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata