ZIMBRU CONSTRUCT COMPANY SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 21644934
Data emiterii: 24-02-2010
Data publicării în BPI: 8.03.2010

1.Date dosar: număr: 1004/86/2010, Tribunalul Suceava, Judecător-sindic: Onofreiciuc Dranca Gheorghe.

2.Registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.62, program zilnic cu publicul: 900-1300.

3.Debitor: SC Zimbru Construct Company SRL, CIF: 21644934, sediul social: loc. Horodnic de Sus, nr.1203, com. Horodnic de Sus, jud. Suceava, număr de înregistrare ORC: J33/722/2007.

4.Administrator special: Nu este desemnat.

5.Administrator judiciar: Cabinetul de Insolvenţă Bejinaru Ionuţ Richard, cu sediul în Suceava, str. Alexandru cel Bun, nr.28, bl. H1, sc. B, ap. 1, atestat UNPIR nr.1B1893, tel/fax: 0230-52.30.62, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Bejinaru Ionuţ Richard.

6.Cabinetul de Insolvenţă Bejinaru Ionuţ Richard, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Zimbru Construct Company SRL, potrivit încheierii nr.19 din data de 16-02-2010, pronunţată de Tribunalul Suceava, în dosarul nr.1004/86/2010, în temeiul art.61 alin.(1) şi urm. din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.33 alin.(6) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:

7.Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC Zimbru Construct Company SRL, prin Încheierea nr.19 din data de 16 februarie 2010;

7.1.Debitorul SC Zimbru Construct Company SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2.Creditorii debitorului SC Zimbru Construct Company SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile de mai jos.

7.2.1.Termenul limită pentru depunerea cererii de admitere a creanţelor este 16 martie 2010, conform art.76 alin.(1) din Lg. 85/2006, nedepunerea cererii în termenul menţionat atrage decăderea din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor şi nu veţi dobândi calitatea de participant la procedură.

7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar este 30 martie 2010. ermenul pentru soluţionarea contestaţiilor la tabelul preliminar este 13 aprilie 2010. Trmenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 20 aprilie 2010.

8.Adunarea creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar, la data de 28 aprilie 2010, ora: 1000. Ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor şi a Preşedintelui Comitetului Creditorilor; confirmarea administratorului judiciar cu un onorariu lunar de 1500 RON.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
Cererea va fi însoţită de dovada în original a plăţii taxei judiciare de timbru de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Informaţii suplimentare:pot fi obţinute de la administratorul judiciar, la tel-fax 0230-52.30.62, mobil 0758-06.20.30 sau la sediul din Suceava, str. Alexandru cel Bun, nr.28, bl. H1, sc. B, ap. 1.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata