ASAN COMPANY SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 15957996
Data emiterii 23.02.2010
Data publicării în BPI: 3.03.2010

1.Date privind dosarul: număr dosar 6020/99/2009 (format vechi 435/2009), Tribunal Iaşi, Secţia Comercial-Faliment Judecător-sindic d-nul Dan Artenie.

2.Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. N. Gane, nr.20A, tel.0232215160, prog. arhivei/ registraturii instanţei 8-16.

3.1.Debitor: SC Asan Company SRL, CIF 15957996, cu sediul social în Iaşi, str. Fântânilor, nr.35, bl. B1, et. 4, ap. 40, jud. Iaşi, număr de ordine în registrul comerţului J22/2217/2003.

4.Creditori: SC MKB Romexterra Leasing IFN SA, cu sediul în Bucureşti, b-dul Unirii, nr.11.

5.Administrator judiciar: EuroBusiness LRJ SPRL, CIF RO 16605670, cu sediul social în Iaşi, str. Socola, nr.206A-208, Centrul de Afaceri Granit, etaj 6, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0022/2006, tel./fax 0232/220777, e-mail eddie.pascal@ebconsulting.ro, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Eduard Pascal.

6.Subscrisa: EuroBusiness LRJ SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Asan Company SRL conform Sentinţei Comerciale nr.155/S din data de 11.02.2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi, secţia Comercial¬Faliment, în dosarul nr.6020/99/2009 (format vechi: 435/2009), în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei,coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28, alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:

7.Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Asan Company SRL prin Sentinţa Comercială nr.155/S din data de 11.02.2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercial-Faliment, în dosarul nr.6020/99/2009 (format vechi: 435/2009).

7.1.Debitorul SC Asan Company SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2.Creditorii debitorului SC Asan Company SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este: 12.04.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 12.05.2010. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar este 01.06.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este: 10.06.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 10.06.2010.

8.Se notifică: faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul Tribunalului Iaşi, judecător-sindic, Iaşi, str. N. Gane, nr.20A, data 18.06.2010, ora 11,00 având ca ordine de zi: alegerea Comitetului creditorilor, desemnarea preşedintelui acestuia, definitivarea desemnării administratorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei acestuia, orice alte aspecte necesare derulării procedurii

9.Comitetul creditorilor –

10. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică: Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120,00 lei şi de un timbru judiciar de 5,00 lei.

Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata