ROBYCOSMY IMPEX SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 14725947
Data emiterii: 25.02.2010
Data publicării în BPI: 3.03.2010

Date privind dosarul: număr dosar 3134/89/2009, Tribunal Vaslui, Secţia Civilă, Judecător sindic, Agafitei Vasile.

Arhiva/registratura instanţei: adresa pe str. Ştefan cel Mare, nr. 54, mun. Vaslui, jud. Vaslui, număr de telefon 0235/311032, programul arhivei/registraturii instanţei: 9.00-13.00.

Debitor: SC Robycosmy Impex SRL Huşi, CIF 14725947, sediul social în loc. Huşi, str. Aleea Gării, nr. 16, jud. Vaslui, număr de ordine în registrul comerţului J37/192/2002.

Lichidator judiciar Estconsult IPURL Huşi, CIF RO 20657197, sediul social în mun. Huşi, jud. Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 32, nr. de înregistrare UNPIR RSP 0155, tel: 0729850575, e-mail: estconsult@yahoo.com.

Subscrisa Estconsult IPURL Huşi în calitate de lichidator judiciar, al debitorului SC Robycosmy Impex SRL Huşi reprezentat legal prin ing. Iacob Liviu, conform sentinţei civile nr. 50/F/27.01.2010, pronunţată de Tribunalul Vaslui, Secţia Civilă, în dosarul 3134/89/2009, în temeiul art. 32 alin. (2), art. 34, art. 107 alin. (2) lit. f) şi art. 109 din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:

Intrarea debitorului în procedura de faliment având în vedere că: a fost aprobată cererea făcută de către AFP Huşi privind deschiderea procedurii simplificate de faliment pentru o creanţă de 280.207 lei;

Creditorii debitorului SC Robycosmy Impex SRL Huşi, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 08 martie 2010.
În temeiul art. 76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi afişare tabelului preliminar al creanţelor este 16 martie 2010. Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este: 11 aprilie 2010.

Se convoacă prima Adunare a creditorilor în data de 11 aprilie 2009, ora 0900 la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, jud. Vaslui, având următoarea ordine de zi: 1.confirmarea lichidatorului judiciar; 2.desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia. Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vaslui.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei” cu respectarea dispoziţiilor art. 64 şi art. 65 din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 39 lei şi de un timbru judiciar de 3 lei.

Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata