BERGROM IMPEXCOM SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 6705523
Data emiterii: 07.04.2010
Data publicării în BPI: 27.04.2010

1.Date privind dosarul: număr dosar nou 9305/99/2008, vechi 578/ 2008, Tribunal Iaşi, Secţia Comercială, Judecător¬sindic Grădinaru Brânduşa Daniela.
2.Arhiva/registratura instanţei: str. N. Gane nr.20A, Iaşi, număr de telefon 0232/2151603.
3.Debitor: SC Bergrom Impexcom SRL, CUI 6705523, cu sediul social în jud. Iaşi, mun. Paşcani, str. Ştefan cel Mare nr.300, nr.ORC J22/613/1997
4.Lichidator judiciar Advice Lex Consult I.P.U.R.L, cu sediul social în Iaşi, str. Păcurari 18, bl.3, sc.C, ap.1, cu adresa de corespondenţă Iaşi, b-dul Dacia nr.8, bl.SA3, et.VII, ap.24, CIF 25493397, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0374; tel/fax 0332/419139; e-mail advicelexconsult@hotmail.com, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Moraru Laura Claudia.
5.Subscrisa Advice Lex Consult I.P.U.R.L, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Bergrom Impexcom SRL, conform sentinţei comerciale nr.251/S/09.03.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială, în dosarul nr.9305/99/2008 (578/ 2008), în temeiul art.109 din Legea 85/2006, notifică:
6.Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Bergrom Impexcom SRL, prin sentinţa comercială 251/S/09.03.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială, în dosarul nr.9305/99/2008 (578/2008). 6.1.Debitorul SC Bergrom Impexcom SRL are obligaţia ca până la data de 21.03.2010 să predea lichidatorului judiciar documentele prevăzute de art.28 al. 1 din Legea privind procedura insolvenţei.
6.2.Creditorii debitoarei trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
6.2.1.Termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţă este 10.05.2010. În temeiul art.76 al.1 din Legea 85/2006, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturile privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
6.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 26.05.2010. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar întocmit de lichidatorul judiciar este 31.05.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la 08.06.2010, ora 11.00 şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 10.06.2010.
7.Se notifică faptul că prima şedinţă a Adunării creditorilor având pe ordinea de zi alegerea comitetului creditorilor, desemnarea preşedintelui acestuia, desemnarea lichidatorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei acestuia, precum şi a oricăror alte aspecte necesare derulării procedurii va avea loc la 31.05.2010, ora 14.00, la sediul Tribunalului Iaşi¬Judecător sindic, str. N. Gane nr.20A.
8.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 5 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepţia căilor de atac declanşate de debitor. (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata