BORA COMPANY SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 17425774
Data emiterii: 10.03.2010
Data publicării în BPI: 24.03.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 1021/99/2009 (format vechi 63/2009), anul 2009, Tribunal Iaşi, Secţia Comercial Faliment, Judecător-sindic d-na. Brânduşa Daniela Grădinaru.

2.Arhiva/registratura instanţei Iaşi, str. N. Gane, nr.20A, tel. 0232215160, programul arhivei/registraturii instanţei: 8-16.

3.1.Debitor: SC Bora Company SRL, CIF 17425774, cu sediul social în satul Valea Lupului, com. Valea Lupului, jud. Iaşi, nr. de ordine în registrul comerţului J22/906/2005.

4.Creditori:

SC V&V Trading Company SA, cu sediul în Bucureşti, b-dul Decebal, nr.7, bl.S12, sc.2, ap.23/24. et.1/5; SC Smartlink SRL, cu sediul în Oneşti, str. Armoniei, nr.1, bl.1, sc.C, ap.48;
SC Media Rom Grup SRL, cu sediul procesual ales la „Urban & Asociaţii”, Bucureşti, Bd. Preciziei, nr.1, Preciziei Business Center, et.4, sector 6;
VA Intertrading Anktiengesellshaft, cu sediul procesual ales în Otopeni, Calea Bucureştilor, nr.247, jud. Ilfov; SC Moldavia Oil SRL, cu sediul în Iaşi, str. Petru Movilă, nr.52A, et.2;
SC Nertrans Service SRL, cu sediul în Galaţi, Şos. de centură, nr.6, CP 800012, jud. Galaţi;
SC Rem Prest SRL, cu sediul în com. Gorban, jud. Iaşi;
SC Piraeus Leasing România IFN SA, cu sediul procesual ales în Bucureşti, Calea Moşilor, nr.51, sector 3; SC Marfin Leasing România IFN SA, cu sediul în Bucureşti, str. Emanoil Porumbarru, nr.90-92.

5.Administrator judiciar: EuroBusiness LRJ SPRL, CIF RO16605670, cu sediul social în Iaşi, str. Socola, nr.206A-208, Centrul de Afaceri Granit, et.6, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0022/2006, tel./fax: 0232/22.07.77, e-mail:eddie.pascal@ebconsulting.ro, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Eduard Pascal.

6.Subscrisa EuroBusiness LRJ SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Bora Company SRL, conform Sentinţei Comerciale nr.93/S din data de 02.02.2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială Insolvenţă, în dosarul nr.1021/99/2009 (format vechi 63/2009), în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei,coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28 alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:

7.Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Bora Company SRL, prin Sentinţa comercială nr.93/S din data de 02.02.2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială Insolvenţă, în dosarul nr.1021/99/2009 (format vechi 63/2009)

7.1.Debitorul SC Bora Company SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2.Creditorii debitorului SC Bora Company SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este: 03.04.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 04.05.2010. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar este 22.05.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este: 01.06.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 04.06.2010.

8.Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la: sediul administratorului judiciar. Adresa Iaşi, str. Socola, nr.206A-208, Centrul de afaceri Granit”, et.6, data 10.05.2010, ora 11,00, având ca ordine de zi: alegerea Comitetului creditorilor, desemnarea preşedintelui acestuia, definitivarea desemnării administratorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei acestuia, orice alte aspecte necesare derulării procedurii.

9.Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120,00 lei şi de un timbru judiciar de 5,00 lei.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata