CAMFLOR TRANS SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 15790056
Data emiterii: 03.05.2010
Data publicării în BPI: 14.05.2010

1.Date privind dosarul: număr dosar 3456/110 anul 2009, Tribunal Bacău, Secţia Comercială, Judecător – sindic Marcel Grigore Bărbieru.
2.Arhiva instanţei: strada Ştefan Cel Mare, număr 4, localitate Bacău, judeţ Bacău, număr de telefon 514419, programul arhivei instanţei 8-16.
3.1.Debitor SC Camflor Trans SRL Oneşti, judeţ Bacău, CIF 15790056, sediul social Oneşti strada Libertăţii, bloc 11, scara A, etaj 2, apartament 11, judeţ Bacău, număr de ordine în registrul comerţului j04/1234/2003.
3.2. Administrator special: nu este cazul.
4.Creditor: AFP Oneşti strada Poştei, număr 5, judeţ Bacău;
UAT Oneşti strada Oituz, număr 17, judeţ Bacău.
5.Lichidator judiciar: Total Expert IPURL Tg-Ocna, strada Prosperităţii, număr 6, localitatea Tg-Ocna, judeţ Bacău, CIF 21115690, sediul social strada Prosperităţii, număr 6, localitatea Tg-Ocna, judeţ Bacău, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 0187, tel./fax 344215, e-mail costicăbordeianu@yahoo.com. nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Bordeianu Costică.
6.Subscrisa: Total Expert IPURL Tg-Ocna în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Camflor Trans SRL Oneşti conform sentinţei civile număr 428 din data de 01.04.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, secţia Comercială, în dosarul 3456/110/2009, în temeiul art.108 alin.(1) şi art.109 alin.1 şi 2 din legea privind procedura insolvenţei, notifică: 7.Intrarea debitorului în procedura de faliment având în vedere că:
– a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care s-a propus intrarea debitorului în faliment în forma simplificată conform Sentinţei comerciale nr.428 din data de 01.04.2010 pronunţată în dosarul menţionat mai sus 7.1.Debitorul SC Camflor Trans SRL Oneşti are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC Camflor Trans SRL Oneşti, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile legii
În temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.
8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău. Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 29 lei şi de un timbru judiciar de 0,30 lei. Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata