CENTRU MEDICO-CHIRURGICAL FRANCO-ROMAN SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 12888859
Data emiterii: 23.03.2010
Data publicării în BPI: 24.03.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 2965/110/2009 Tribunal Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător – sindic Dana Ştefănescu.

2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.4, Bacău, jud. Bacău;

3.Creditori: Administraţia Finanţelor Publice Bacău, str. 9 Mai, nr.33, Bacău, jud. Bacău.

4.Debitor: SC Centrul Medico Chirurgical Franco Român SRL, CIF 12888859, sediul social: str. Neagoe Vodă, nr.29, bl.29, sc.A, ap.1, Bacău, jud. Bacău, nr. de ordine în registrul comerţului J04/157/2000.

5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Popa Lăcrămioara CIF 19611110, sediul social: str. Neagoe Vodă, nr.20, bl.20, sc.B, Bacău, jud. Bacău nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă: 1B0135/2004, tel./fax: 0234515120, e-mail: lacramioara_popa2005@yahoo.com, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Popa Lăcrămioara.

6.Subsemnata: Popa Lăcrămioara, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Centrul Medico Chirurgical Franco Român SRL, conform sentinţei comerciale nr.209, încheierii din data de 12/02/2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 2965/110/2009, în temeiul art.107 alin (1). lit A, coroborat cu art.1 alin.(2), lit.e) şi art.3 pct.25 din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:

7.Intrarea debitorului în procedura de faliment având în vedere că: debitorul nu şi-a declarat intenţia de a intra în reorganizare şi nici o parte din cele îndreptăţite nu a depus un plan de reorganizare;

7.1.Debitorul SC Centrul Medico Chirurgical Franco Român SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2.Creditorii debitorului, SC Centrul Medico Chirurgical Franco Român SRL inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii de faliment, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor este 26/03/2010. În temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele deţinute împotriva debitorului.

7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 09/04/2010. Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este 30/04/2010. Termenul pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 07/05/2010.

8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 39 lei şi de un timbru judiciar de 0,30 lei.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata