CRISEXIM SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei

CUI: 9200185
Data emiterii: 22.03.2010
Data publicării în BPI: 25.03.2010

1.Date privind dosarul: număr dosar 5668/110/2009, Tribunal Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător sindic: Maria Oborocianu.

2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.4, loc. Bacău, jud. Bacău, număr de telefon 0234.51.44.19 programul arhivei/registraturii instanţei 10.30 -12.30,

3.1.Debitor: SC Crisexim SRL, CUI 9200185, nr. de înregistrare în registrul comerţului J4/203/1997, sediul social în Buhuşi, str. Republicii, nr.20, jud. Bacău

3.2.Administrator special: nu a fost desemnat

4.Creditori şi orice persoană interesată.

5.Lichidator: Sierra Quadrant S.P.R.L, CIF 13481690, sediul social în str. Alexandru cel Bun, nr.11A, loc. Bacău, jud. Bacău, număr de înregistrare la UNPIR – RSP 0148, tel/fax 0234/510.624; 0234/510676, e-mail office.sprl@sierraquadrant.ro, nume şi prenume reprezentant lichidator persoană juridică Dragomir Florin.

6.Subscrisa: Sierra Quadrant SRL, în calitate de lichidator al debitorului SC Crisexim SRL, conform Încheierii de şedinţă din data de 03.02.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 5668/110/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.33 alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:

7.Deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitorului SC Crisexim SRL prin Încheierea de şedinţă din data de 03.02.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în Dosarul 4015/110/2009.

7.1.Debitorul SC Crisexim SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2.Creditorii debitorului SC Crisexim SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea creanţelor asupra averii debitorului este 17.04.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar de creanţe este 03.05.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv de creanţe este 19.05.20108.
Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar la data de 17.05.2010, ora 14.00, având ca ordine de zi: desemnarea comitetului creditorilor, confirmarea lichidatorului judiciar şi a onorariului acestuia, probleme diverse.

9.Comitetul creditorilor: nu a fost desemnat.

10.Deschiderea procedurii simplificate a falimentului se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidator poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepţia căilor de atac declanşate de debitor (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata