EUROPROTECTOR SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei

CUI: 14944033
Data emiterii: 26.04.2010
Data publicării în BPI: 06.05.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 4781/110/2009, Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător sindic Maria Oborocianu.
2.Arhiva/registratura instanţei: mun. Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr.4, jud. Bacău, tel. 0234/514419, programul arhivei/registraturii instanţei: 10:00 – 13:00.
3.Debitor: SC Europrotector SRL, cu sediul social în mun. Bacău, str. 9 Mai, nr.25, sc.D, et.3, ap.24, jud. Bacău, cod de înregistrare RO14944033, nr. de ordine în registrul comerţului J04/709/2002.
4.Administrator judiciar: Lichidator Instant Expert SPRL, cod de înregistrare fiscală 20569524, cu sediul social în mun. Bacău, str. Trandafirilor, nr.1/D/1-2, jud. Bacău, tel./fax 0234/581515, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Guţu Romel.
5.Subscrisa Lichidator Instant Expert SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Europrotector SRL, conform sentinţei civile nr. 417 din data de 31.03.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău – Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul nr. 4781/110/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
6.Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Europrotector SRL, prin Sentinţa Civilă nr. 417/31.03.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău – Secţia Comercială şi Contencios Administrativ în dosarul nr. 4781/110/2009.
7.Debitorul SC Europrotector SRL are obligaţia ca, în termen de 10 (zece) zile de la deschiderea procedurii, să pună la dispoziţia administratorului judiciar documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, sub sancţiunea prevăzută de art.44 din acelaşi act normativ.
8.Creditorii debitorului SC Europrotector SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
8.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 31.05.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 8.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este în data de 30.06.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este în data de 30.07.2010. Termenul pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar al creanţelor este în data de 19.07.2010.
9.Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar Lichidator Instant Expert SPRL din Bacău, str. Trandafirilor, nr.1/D/1-2, jud. Bacău, la data de 05.07.2010, ora 14, prezidată de administratorul judiciar, având ca ordine de zi: prezentarea raportului întocmit de administratorul judiciar în condiţiile art.59 şi 54 din lege cu propunerea de continuare a perioadei de observaţie sau de trecere la faliment, prin procedura simplificată; alegerea unui comitet al creditorilor format din 3-5 creditori în condiţiile art.16 alin.(4) şi art.17 din lege; confirmarea administratorului judiciar desemnat provizoriu de Judecătorul sindic; probleme diverse.
La Adunarea creditorilor va participa un reprezentant al salariaţilor.
10.Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar”, cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise, prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 RON şi de un timbru judiciar de 0,3 RON.
11.Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata