GEMMA SISTEM SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 15024210
Data emiterii: 05.03.2010
Data publicării în BPI: 18.03.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 2888/110, anul 2009, Tribunal Bacău, Secţia Comercială, Judecător – sindic Gabriel Grancea.

2.Arhiva instanţei: str. Ştefan cel Mare nr.4, localitate Bacău, judeţ Bacău, tel. 514419, programul arhivei instanţei: 8- 16.

3.1.Debitor SC Gemma Sistem SRL Solonţ, judeţ Bacău, CIF 15024210, sediul social com. Solonţ, sat Cucuieţi, judeţ Bacău, nr. de ordine în registrul comerţului J04/802/2002.

3.2.Administrator special: nu este cazul.

4.Creditor: DGFP Bacău str. Dumbrava Roşie nr.1-3, judeţ Bacău.

5.Administrator judiciar: Total Expert IPURL Tg-Ocna str. Prosperităţii nr.6, localitatea Tg-Ocna, judeţ Bacău, CIF 21115690, sediul social str. Prosperităţii nr.6, localitatea Tg-Ocna judeţ Bacău, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 0187, tel./fax: 344215, e-mail: costicăbordeianu@yahoo.com, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Bordeianu Costică.

6.Subscrisa Total Expert IPURL Tg-Ocna în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Gemma Sistem SRL Solonţ conform sentinţei comerciale nr.239 din data de 18.02.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială, în dosarul 2888/110/2009, în temeiul art.61alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei,coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28 alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:

7.Deschiderea procedurii generale a insolvenţei, împotriva debitorului SC Gemma Sistem SRL Solonţ, prin sentinţa civilă nr.239/18.02.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială, în dosarul 2888/110/2009.

7.1.Debitorul SC Gemma Sistem SRL Solonţ are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2.Creditorii debitorului SC Gemma Sistem SRL Solonţ trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 15.04.2010.În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 29.04.2010.Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este conform legii. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 13.05.2010.

8.Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la: adresa sediul administratorului judiciar la data de 04.05.2010 ora 12 având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului; alegerea sau numirea Comitetului creditorilor; confirmarea administratorului judiciar, probleme diverse

9.Comitetul creditorilor DGFP Bacau str. Dumbrava Roşie nr.1-3, judeţ Bacău. Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică: Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 29 lei şi de un timbru judiciar de 0,30 lei.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata