TOPSIDE SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a falimentului

CUI: 9018745
Data emiterii: 16.03.2010
Data publicării în BPI: 18.03.2010

1.Date privind dosarul: număr dosar 2310/110/2008, Tribunal Bacău Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător sindic: Gabriel Grancea.

2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr. 4, loc. Bacău, jud. Bacău, număr de telefon 0234.51.44.19, programul arhivei/registraturii instanţei 10.30 -12.30,

3.1.Debitor: SC Topside SRL, CIF RO9018745, nr. de înregistrare în registrul comerţului J4/1420/1996, sediul social loc. Leontineşti, jud. Bacău

3.2. Administrator special: Bârsan Ulderic.

4.Creditori şi orice persoană interesată.

5. Lichidator judiciar: Sierra Quadrant SPRL, CIF 13481690, sediul social în str. Alexandru cel Bun, nr. 11A, loc. Bacău, jud. Bacău, număr de înregistrare la UNPIR – RSP 0148, tel/fax 0234/510.624; 0234/510676, e-mail office.sprl@sierraquadrant.ro; nume şi prenume reprezentant lichidator persoană juridică Dragomir Florin.

6.Subscrisa: Sierra Quadrant SRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Topside SRL, conform Sentinţei civile nr. 280 din data de 25.02.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 2310/110/2008, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.33 alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:

7.Deschiderea procedura generală a falimentului împotriva debitorului SC Topside SRL prin Sentinţa civilă nr. 280/25.02.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în Dosarul 2310/110/2008.

7.1. Debitorul SC Topside SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2.Creditorii debitorului SC Topside SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea creanţelor născute după data deschiderii procedurii insolvenţei şi până la data începerii procedurii falimentului este 25.03.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar de creanţe este 15.04.2010.Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului suplimentar de creanţe este cel târziu 26.04.2010. Termenul pentru întocmirea tabelului definitiv consolidat de creanţe este 06.05.2010.

8.Comitetul creditorilor: BCR sucursala Moineşti, DGFP Bacău şi E.ON Moldova Furnizare SA Se notifică faptul că şedinţa comitetului creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului din Bacău, str. Alexandru cel Bun, nr. 13 la data de 12.05.2010, ora 14.00, având ca ordine de zi: Prezentarea raportului privind activitatea desfăşurată de lichidator de la data desemnării.

9. Deschiderea procedurii generale a falimentului se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău.

Informaţii suplimentare: .În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului şi unul pentru a rămâne la dosar.

Pentru desfăşurarea procedurii în condiţii utile menţionăm că exemplarul pentru lichidator poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepţia căilor de atac declanşate de debitor (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata