GETS IMPEX SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 8544091
Data emiterii: 16.03.2010
Data publicării în BPI: 19.03.2010

1.Date privind dosarul: Număr dosar 4089/40/2009, Tribunal Botoşani, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător sindic Lica Pruteanu.

2.Arhiva/registratura instanţei:Adresa: str. Maxim Gorki, nr.8, jud. Botoşani; număr de telefon 0231/511.739 programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri 9.00 – 13.00.

3.1. Debitor SC Gets Impex SRL Botosani, cu sediul social în Loc. Botosani str. Calea Nationala, nr.83A, Jud. Botoşani, CUI 8544091, J07/192/1996.

3.2. Administrator special: nu este desemnat.

4.Creditor: Listă anexă.

5.Lichidator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iasi SPRL: nr.de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale 0120; sediul: Mun. Iaşi, Aleaa Nicolina, nr.82, jud. Iaşi, CIF RO15047672; e-mail iasi@insolventa.ro nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Mititelu Lenuta

6.Subscrisa Management Reorganizare Lichidare Iasi SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Gets Impex SRL Botosani. conform sentinţei comerciale nr.140 din data de 18/02/2010 pronunţată de Tribunalul Botosani, secţia Comerciala şi Contencios Administrativ, în dosarul 4089/40/2009, în temeiul art.108 alin.(1) şi art.109 alin.(1) şi (2) din Legea 85/2006 modificata, notifică:

7.Intrarea debitorului în procedura de faliment având în vedere că a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care s-a propus intrarea debitorului în faliment, conform Sentinţei comerciale nr.140/ 18.02.2010 pronunţată în dosarul menţionat mai sus.

7.1.Debitorul SC Gets Impex SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2.Creditorii debitorului SC Gets Impex SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor este 25/03/2010. În temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 01/04/2010. Termenul pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 22/04/2010.

8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul Botoşani.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata