HIMERA SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă

CUI: 4414048
Data emiterii: 01.04.2010
Data publicării în BPI: 22.04.2010

1.Date privind dosarul: număr dosar 3628/99/2009 (format vechi 249/2009), Tribunal Iaşi, Secţia Comercial-Faliment, Judecător-sindic Artenie Dan.
2.Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. N. Gane nr.20A, jud. Iaşi, tel.0232/248000.
3.Debitor: SC Himera SRL, cu sediul social în mun. Iaşi, b-dul Poitiers 49, bl.B2, sc.III, et.1, ap.6, jud. Iaşi; număr de ordine în Registrul Comerţului J22/2068/1993, cod unic de înregistrare 4414048.
4.Creditor: SC Dynamic Group SRL.
5.Lichidator judiciar: Solvens SPRL, nr. de înregistrare RSP 0149, nr. matricol 2A0274, Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.317, sc.B, parter, jud. Vaslui, tel/fax 0232/433533, mobil 0744609310, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Apostul Dumitru.
6.Subscrisa: Solvens SPRL Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Himera SRL conform Certificatului din data de 01.04.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercial Faliment, în dosarul nr.3628/99/2009 (format vechi 249/2009), în temeiul art.61 alin.1 şi/sau alin.2 şi art.62, alin.l şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.1 şi art.28, alin.1 sau, după caz, art.33 alin.4 sau alin.6, art.35 şi art.28, alin.2 din acelaşi act normative, notifică:
7.Intrarea debitoarei în procedura simplificate de faliment având în vedere că prin Certificat din data de 01.04.2010 emis de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercial Faliment în dosarul nr.3628/99/2009 (format vechi 249/2009), s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de faliment împotriva debitoarei SC Himera SRL.
7.1.Debitoarea SC Himera SRL, are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC Himera SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este de 25.05.2010. În temeiul art.76 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţelor deţinute împotriva debitorul. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este de 11.06.2010. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar este 14.06.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 24.06.2010, ora 11.00. Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este de 24.06.2010. Se convoacă şedinţa Adunării creditorilor la data de 02.07.2010, ora 11.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, b-dul T. Vladimirescu, nr.87, sc.B, ap.1, parter, având pe ordinea de zi alegerea comitetului creditorilor, al preşedintelui acestuia, desemnarea lichidatorului şi stabilirea remuneraţiei lichidatorului judiciar.
8.Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: în vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei; Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate; Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120,00 lei şi de un timbru judiciar de 1,5; 3,00 sau 5,00 lei. Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata