INFO PRESS SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 14226050
Data emiterii: 18.03.2010
Data publicării în BPI: 01.04.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 7319/99/2009, (nr. în format vechi 490/2009), Tribunal Iaşi, Secţia Comercial Faliment, Judecător-sindic Grădinaru Brânduşa Daniela.

2.Arhiva/registratura instanţei Str. N.Gane, nr.20A, Iaşi, tel. 0232/211.265. Programul arhivei/registraturii instanţei 9-14.

3.Debitor: SC Info Press SRL, CIF: 14226050, sediul social în mun. Iaşi, str. Ion Creangă, nr.41, et.3, jud. Iaşi, nr. de ordine în registrul comerţului J22/907/2001.

5.Lichidator judiciar Compania Experţilor Lichidatori IPURL, CIF: RO20692372, cu sediul social în str. A.Vlaicu, nr.75, jud. Iaşi, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 198, tel./fax: 0232-264821, e-mail: [email protected], nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Michichiuc Neculai.

6.Subscrisa Compania Experţilor Lichidatori IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Info Press SRL, conform sentinţei comerciale nr.199/S/23.02.2010, pronunţată de Tribunal Iaşi, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 7319/99/2009 (nr. în format vechi 490/2009), în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28 alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:

Deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitorului SC Info Press SRL, prin sentinţa comercială nr.199/S/23.02.2010, pronunţată de Tribunal Iaşi, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 7319/99/2009 (nr. în format vechi 490/2009).

Creditorii debitorului SC Info Press SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei născute în cursul procedurii este 26.04.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. Termen pentru verificare creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 12.05.2010.

Termenul limită pentru depunerea eventualelor contestaţii împotriva tabelului preliminar la 17.05.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la 25.05.2010, ora 11,00. Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 27.05.2010.Prima adunare a creditorilor va avea loc în data de 17.05.2010, la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Aurel Vlaicu nr.75, jud. Iaşi, pentru alegerea comitetului creditorilor, desemnarea preşedintelui acestuia, desemnarea lichidatorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei lichidatorului judiciar, precum şi oricăror aspecte necesare derulării procedurii.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,5 lei.

Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata