IOCEMA TRANS SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 15648320
Data emiterii: 20.04.2010
Data publicării în BPI: 22.04.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar nr. 4002/110/2008, Tribunal Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător sindic Stefanescu Dana.
2.Arhiva/registratura instanţei:Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr.4, tel. 0234/51.44.19; programul arhivei: 10:30-13:00. 3.Debitor: SC Iocema Trans SRL, Moineşti, str. Muntelui, nr.76, jud. Bacău, J04/927/2003.
4.Creditori: SC Adnil Truck Rent SRL Sf. Gheorghe.
5.Administrator judiciar: Insol Expert IPURL Bacău, str. Alex. cel Bun, nr.4/D/21, tel. 0234/52.59.52, 0722/290.770, e¬mail: office@insol-expert.ro.
6.Subscrisa Insol Expert IPURL, cu sediul în Bacău, str. Alexandru cel Bun, nr4/D/21, în calitate de administrator judiciar desemnat, prin sentinţa civilă nr. 296/26.02.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul nr. 4002/110/2008, în temeiul art.61 alin.(1), alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea nr. 85/2006, notifică:
7.Deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitorului SC Iocema Trans SRL, prin sentinţa civilă nr. 296/26.02.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, dosarul nr. 4002/110/2009, aflat pe rolul Tribunalului Bacău.
7.1.Debitorul SC Iocema Trans SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea nr. 85/2006
7.2.Creditorii debitorului SC Iocema Trans SRL, în vederea înscrierii la masa credală pot să formuleze cerere de admitere a creanţei în următoarele condiţii:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este:23.04.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 14.05.2010. Termenul pentru formularea contestaţiilor la tabelul preliminar la data de 11.06.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este:25.06.2010.
8.Notificăm şi faptul că Adunare creditorilor va avea loc la 29.06.2010, ora 12, la sediul administratorului judiciar, având ca ordine de zi:
– prezentarea situaţiei debitorului – prezentarea masurilor dispuse de la deschiderea procedurii;
– desemnarea Comitetului creditorilor în condiţiile art.16 alin.(4) şi art.17 din Legea nr. 85/2006 modificata; – aprobarea ofertei financiare a administratorului judiciar;
– diverse.
9.    Deschiderea procedurii insolventei se notifica şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău. Informaţii suplimentare. În vederea depunerii cererii de admitere a creanţei, este necesar să completaţi şi să transmiteţi la Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Cererea de admitere a creanţei cu respectarea disp. art.65 alin.(1) din Legea nr. 85/2006.
Cererea de înscriere creanţa va fi însoţita,în copie certificată, de documentele justificative ale creanţei şi ale actelor care atestă constituirea de garanţii. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele solicitate, prin prezenta notificare vor fi depuse la dosar sau trimise, prin poştă pe adresa instanţei în dublu exemplar, unul pentru a rămâne la dosar şi unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar, cu menţiunea ca exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat direct la sediul din Bacău, str. Alexandru cel Bun nr.4/D/21, jud. Bacău. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Bacau, Sectia Comercială şi Contencios Administrativ. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120,00 lei şi de un timbru judiciar de 0,30 lei.
Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea nr. 85/2009).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata