KYWANUL COM SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 5603932
Data emiterii: 29.04.2010
Data publicării în BPI: 03.05.2010

1.Date privind dosarul: nr.: 4441/103/2009, Tribunalul Neamţ, Judecător sindic Maria Atudosiei.
2.Arhiva/registratura instanţei: mun. Piatra Neamţ, B-dul Republicii, nr.16, jud. Neamţ, număr de telefon: 0233- 212.294, programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri, orele 09.00-13.00,
3.1.Debitor: SC Kywanul Com SRL Bicaz-Chei – Neamţ, cu sediul în sat Lunca Bisericii, com. Bicaz-Chei, jud. Neamţ, C.U.I. RO5603932, nr. de înreg. O.R.C. J27/783/1994.
3.2.Administrator special: nu este desemnat.
4.Lichidator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., sediul: mun. Iaşi, Bd. Dimitrie Cantemir, nr.7, jud. Iaşi, nr. de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale 0120, tel/fax: 0232-243.864, e-mail: iasi@insolventa.ro, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: practician în insolvenţă Mititelu Corneliu.
5.Subscrisa Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Kywanul Com SRL Bicaz-Chei – Neamţ, cu sediul în sat Lunca Bisericii, com. Bicaz-Chei, jud. Neamţ, C.U.I. RO5603932, nr.de înreg. O.R.C. J27/783/1994, conform sentinţei comerciale nr. 289/F din data de 24 martie 2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ, în dosarul nr.4441/103/2009, în temeiul prevederilor art.108, coroborate cu art.61 alin.(2) şi alin.(3) din Legea nr. 85/2006, modificată, notifică:
6.0.Deschiderea procedurii generale de faliment împotriva SC Kywanul Com SRL Bicaz-Chei – Neamţ, prin Sentinţa comercială nr.289/F din data de 24 martie 2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ, în dosarul nr.4441/103/2009. 6.1.Debitorul SC Kywanul Com SRL Bicaz-Chei – Neamţ are obligaţia ca în termen de 10 zile de la primirea notificării să predea lichidatorului judiciar gestiunea averii debitorului, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii.
6.2.Creditorii debitorului SC Kywanul Com SRL Bicaz-Chei – Neamţ trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii în condiţiile următoare: 6.2.1.Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 07 mai 2010. În temeiul art.76 alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 6.2.2.Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 04 iunie 2010. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii este 08 iulie 2010. Termenul limită pentru soluţionarea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii este 21 iulie 2010. Termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat este 12 august 2010.
7.Comitetul creditorilor: nu este desemnat,
8.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului.
5.Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120,00 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei pentru creanţe de până la 100,00 lei; 1,50 lei pentru creanţe între 100,00 şi 1.000,00 lei; 3,00 lei pentru creanţe între 1.000,00 şi 10.000,00 lei şi timbru de 5,00 lei pentru creanţe de peste 10.000,00 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata