NORD ALBASTRU SRL – notificare privind deschiderea falimentului în procedură simplificată

CUI: 10714430
Data emiterii: 28.04.2010
Data publicării în BPI: 29.04.2010

1.Date privind dosarul: Număr dosar:3477/40/2009, Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător sindic: Pruteanu Lică.
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Maxim Gorki, nr.8, Localitatea Botoşani, Judeţul Botoşani, număr de telefon 0231/511739, interior 203, programul arhivei/registraturii instanţei: luni – vineri 9 – 13.
3.1. Debitor: SC Nord Albastru SRL, Cod de identificare fiscală: 10714430 sediul social: Localitatea Botoşani, Octav Onicescu nr.10 (fostul nr.65), sc.B (fosta sc.D), parter, ap.3, judeţul Botoşani, număr de ordine în registrul comerţului: J07/516/2006.
3.2.Administrator special: nu a fost desemnat.
4.Creditori: Lista creditorilor SC Nord Albastru SRL Botoşani: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţeană Botoşani, sediul social: Localitatea Botoşani, Piaţa Revoluţiei, nr.5, Judeţul Botoşani, Codul de identificare fiscală:3372335, tel./fax.:0231/307120; Primăria Municipiului Botoşani, sediul social: Localitatea Botoşani, Piaţa Revoluţiei, nr.1, Cod de identificare fiscală:3372882, tel.0231/511712; 0231/531595;
5.Lichidator judiciar: Cab Insolv IPURL, Cod de înregistrare fiscală: 24055291, sediul social: Localitatea Iaşi, str. Rufeni, nr.7, sediul pentru comunicarea actelor de procedură: Localitatea Botoşani, Calea Naţională, nr.70, bl. G-3, sc.A, et. I, ap.4, judeţul Botoşani, număr de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale de Insolvenţă: RSP 0342, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă: 2A0342, tel./fax. 0331/102800, 0741/271800, e-mail: madciubara@yahoo.com, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: ec. Ciubară Magdalina
6.Subscrisa: Cab Insolv IPURL, în calitate de lichidator judiciar al SC Nord Albastru SRL Botoşani, conform Sentinţei nr.232/25.03.2010 pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr.3477/40/2009, în temeiul art.108 alin (1) şi art.109 alin (1)şi (2) din Legea 85/2006, notifică:
7.Intrarea debitorului în faliment în procedură simpificată având în vedere că a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care s-a propus intrarea debitorului în faliment, conform Sentinţei nr.232/25.03.2010 pronunţată în dosarul menţionat.
7.1.Debitorul SC Nord Albastru SRL Botoşani are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC Nord Albastru SRL Botoşani, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii: 06/05/2010. În temeiul art.76 din Legea 85/2006, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.
7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor:03/06/2010. Termenul limită pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva creanţelor născute în cursul procedurii: 10/06/2010; Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate la creanţele născute în cursul procedurii:24/06/2010; Termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor:01/07/2010.
8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani. Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea 85/2006. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar cu o valoare cuprinsă între 0,30 lei – 5,00 lei, în funcţie de cuantumul creanţei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata