PETROMOLD SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 12120060
Data emiterii: 29.03.2010
Data publicării în BPI: 13.04.2010

Date privind dosarul: nr.dosar 497/89/2010, Tribunalul Vaslui, Secţia Civilă, Judecător sindic Vasile Agafiţei. Arhiva/registratura instanţei: Vaslui – 730.171, str. Ştefan cel Mare, nr.54, jud. Vaslui, tel. 0235/311.032, programul arhivei/registraturii instanţei: luni – vineri 0900 – 1300.
Debitor: SC Petromold SRL, CIF RO12120060, sediul social în mun. Bârlad – 731.209, str. Republicii 110 – 114, jud. Vaslui, nr. de ordine în registrul comerţului J37/202/1999.
Creditor: SC Unicom Holding SA, J40/6355/1993, CUI RO3507700, sediul în Bucureşti, str. Bilciureşti, nr.9A, sector 1. Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Ouatu Adrian – Ştefan, CIF 19704872, sediul profesional în Vaslui, cp 730.130, str. Ştefan cel Mare, bl.95, sc.A, et.2, ap.24, jud. Vaslui, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B1915, tel./fax 0235/323168, 0335/401740, e-mail: [email protected] Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Ouatu Adrian – Ştefan, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Petromold SRL Bârlad, conform încheierii din data de 10/03/2010, pronunţată de Tribunalul Vaslui, Secţia Civilă, în dosarul nr. 497/89/2010, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28 alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normative, notifică:
Deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitorului SC Petromold SRL Bârlad, prin încheierea din data de 10.03.2010, pronunţată de Tribunalul Vaslui, Secţia Civilă, în dosarul nr. 497/89/2010.
Debitorul SC Petromold SRL Bârlad are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
Creditorii debitorului SC Petromold SRL Bârlad trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 10.05.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 10.06.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor şi pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 12.07.2010. Termenul limită de depunere a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii prevăzute de Legea privind procedura insolvenţei este de 15 zile de la comunicarea notificărilor.
Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul Tribunalului Vaslui din Vaslui – 730.171, str. Ştefan cel Mare, nr.54, jud. Vaslui, la data de 25.06.2010, ora 1200, având ca ordine de zi:
desemnarea Comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia; confirmarea administratorului judiciar şi a onorariului acestuia. Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vaslui.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar”, cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise, prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3/ 1,5 /3 sau 5 lei.
Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata